MDT 669. 15'295-

198: 543 ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA Schválena: 1. 2. 1991

Chemický rozbor ferozliatin

FEROTITÁN Stanovenie medi

ČSN 42 0556 časť 7

Ферротитан. Определение содержания меди

Ferrotitanium. Determination of copper

Táto norma platí pre stanovenie medi fotometrickou metódou a metódou atómovej absorpcie pri jej obsahu od 0, 03 do 3, 5 % vo ferotitáne. Pri analýze sa musia dodržať požiadavky ČSN 42 0549.

1 FOTOMETRICKÁ METÓDA

1. 1  Podstata skúšky.

Metóda je založená na vytvorení žltohnedej komplexnej zlúčeniny medi s dietylditiokarbamátom sodným v amoniakálnom prostredí a meraní absorbancie.

Rušivé prvky sa viažu kyselinou citrónovou.

1. 2  Prístroje.

Spetrofotometer alebo fotoelektrokolorimeter so všetkým príslušenstvom.

1. 3  Chemikálie a roztoky.

1. 3. 1  Kyselina fluorovodíková, 40% roztok.

1. 3. 2  Kyselina sírová, q = 1, 84 g/cm3, roztoky (1 + 1) a (1 + 4).

1. 3. 3  Kyselina dusičná, q = 1, 40 g/cm3 a roztok (1 + 1).

1. 3. 4  Hydroxid amónny, q = 0, 91 g/cm3.

1. 3. 5  Želatína, čerstvo pripravený roztok 5 g/dm3.

0, 5 g želatíny sa dá do kadičky na 300 cm3, pridá sa 40 až 50 cm3 vody a nechá sa stáť 1 h pri teplote miestnosti za občasného premiešania. Potom sa roztok slabo zahrieva a miešaním sa Želatína rozpustí, ochladí sa, doleje vodou na 100 cm3 a znovu sa premieša.

Nahrádza: ČSN 42 0556 časť 7 zo 4. 6. 1980

Účinnost od: 1. 12. 1991

27542