ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 45.060.00;93.100

Červen 1998

Tramvajová vozidla - Technické poža-
davky a zkoušky

ČSN 28 1300


 

 

 

Tramway vehicles - Technical Requirements and Tests

Véhicules de tramway - Règles technologiques et essais

Strabenbahnwagen - Technische Forderungen und Prüfungen

 

Nahrazení předchozí normy

Touto normou se nahrazuje ČSN 28 1300 z 15. června 1977 v plném rozsahu.

 

Ó Český normalizační institut, 1998
51611


Strana 2

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

2

1

Předmět normy

3

2

Normativní odkazy

3

3

Termíny, definice a značky

4

4

Technické požadavky

5

4.1

Základní požadavky na vozidlo

5

4.2

Požadavky na mechanickou část vozidla

9

4.3

Požadavky na elektrickou část vozidla

14

4.4

Požadavky na vlečné, obousměrné a nízkopodlažní vozidlo

16

5

Zkoušky

17

5.1

Všeobecně

17

5.2

Mechanické zkoušky

18

5.3

Elektrické zkoušky

19

5.4

Funkční zkoušky

21

5.5

Technickobezpečnostní zkouška

22

5.6

Zkušební provoz

23

5.7

Výsledky zkoušek

24

Příloha A (normativní) Maximální zábrzdné dráhy

25

 

Předmluva

 

Změny oproti předchozí normě

Norma byla přepracována v souladu s právními předpisy, ostatními ČSN a současnou úrovní vědy a techniky.

 

Souvisící normy

ČSN 33 2000-1 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 34 3112 Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním vedení tramvají a trolejbusů

ČSN 34 5145 Elektrotechnické názvosloví. Názvosloví pro elektrická trakční zařízení

 

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška Ústřední správy spojů č. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích.

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení).

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ústav silniční a městské dopravy, a. s., pobočka Brno, IČO 492 401 88, Ing. Lubomír Vondra

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ferdinand Adamčík


Strana 3

1 Předmět normy

 

Tato norma stanoví podmínky pro projektování, konstrukci, výrobu a zkoušení drážních vozidel určených pro provoz na tramvajových drahách se jmenovitým trakčním napětím 600 V nebo 750 V, používaných pro hromadnou přepravu osob. Tramvajová vozidla (dále jen „vozidla"), jejichž typ byl schválen před vydáním této normy, se posuzují podle dosavadních předpisů. Na vozidla, jejichž typ byl schválen před vydáním této normy a u nichž je prováděna modernizace nebo rekonstrukce v rozsahu vyžadujícím nové schválení typu, se tato norma vztahuje pouze na části dotčené modernizací nebo rekonstrukcí.

 -- Vynechaný text --