ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.020                                                                                                                                       Leden 1999

Lexikografické značky a typografické konvence pro užívání v terminografii

ČSN
ISO 1951

01 0503

 

Lexicographical symbols and typographical conventions for use in terminography

Symboles lexicographiques et conventions typographiques à utiliser en terminographie

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 1951:1997. Mezinárodní norma ISO 1951:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 1951:1997. International Standard ISO 1951:1997 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          54822
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 31-0:1992 zavedena v ČSN ISO 31-0 Veličiny a jednotky. Část 0: Všeobecné zásady (01 1300)

ISO 639:1988 dosud nezavedena

ISO 999:1996 zavedena v ČSN ISO 999 Dokumentace - Zásady zpracování, uspořádání a grafické úpravy rejstříků (01 0192)

ISO 3166:1993 zavedena v ČSN ISO 3166 Kódy pro názvy zemí (97 1002), nahrazena ISO 3166-1:1997

ISO/IEC 6937:1994 dosud nezavedena

ISO 10241 zavedena v ČSN 01 0500 Terminologické normy - Příprava a uspořádání

ISO 10646-1:1993 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: PhDr. Věra Vlková, CSc., IČO 44349785

Technická normalizační komise: TNK 114 Terminologie. Principy a koordinace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jarmila Millerová


Strana 3

 

MEZINÁRODNÍ NORMA

Lexikografické značky                                                                                            ISO 1951

a typografické konvence                                                                                        Druhé vydání

pro užívání v terminografii                                                                                     1997-09-15

ICS 01.020

Deskriptory: terminology, typography, graphic methods, symbols, graphic symbols

Obsah

                                                                                                                                                                                                            Strana

1       Předmět normy ...................................................................................................................................................................... 5

2       Odkazy na normy ................................................................................................................................................................... 5

3       Definice ................................................................................................................................................................................... 5

4       Typografické konvence a typ písma (styl) ......................................................................................................................... 6

5       Závorky ..................................................................................................................................................................................... 6

5.1    Lomené závorky ..................................................................................................................................................................... 6

5.2    Úhlové závorky ........................................................................................................................................................................ 6

5.3    Okrouhlé závorky .................................................................................................................................................................... 7

6       Rejstříky ................................................................................................................................................................................... 7

7       Značky jazyků a zemí ............................................................................................................................................................. 7

8       Gramatické informace .......................................................................................................................................................... 7

9       Lexikografické značky ........................................................................................................................................................... 8

Příloha A - Bibliografie ................................................................................................................................................................. 10


Strana 4

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas nejméně 75 % hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 1951 byla připravena technickou komisí ISO/TC 37 Terminologie (principy a koordinace), subkomisí SC 2 Uspořádání slovní zásoby.

Tato norma ruší a nahrazuje první vydání (ISO 1951:1973), z něhož byla vytvořena technickou revizí.

Příloha A této mezinárodní normy je pouze informativní.


Strana 5

ÚVOD

Tato mezinárodní norma se zabývá užíváním lexikografických značek a typografických konvencí v terminologických heslech v odborných slovnících obecně, a zejména pak v normalizované terminologii.

Jejím účelem je harmonizovat užívání značek a typografických konvencí v terminografii a brát při tom v úvahu jak teoretické a vědecké tradice, tak i vývoj hardwaru a softwaru ve výpočetní technice, aby bylo zajištěno, že uživatel odborných slovníků a seznamů slov nebude postaven před totožné nebo podobné značky nebo atributy uspořádání, které reprezentují různé typy informací.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje lexikografické značky a typografické konvence pro užívání v

-      odborných slovnících,

-      odborných lexikonech,

-      systematických slovnících,

-      abecedních slovnících,

-      terminologických databázích,

-      terminologických databankách,

-      pracích týkajících se lexikografie a dokumentace.

Nezabývá se pravidly týkajícími se přípravy a uspořádání mezinárodních terminologických norem, která jsou uvedena v ISO 10241.-- Vynechaný text --