ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.150.10                                                                                                                                  Červen 2001

Hliník a slitiny hliníku -
Tvářené přířezy pro kování -
Část 3: Mezní úchylky rozměrů a tvaru

ČSN
EN 603-3

42 7205

 

Aluminium and aluminium alloys - Wrought forging stock - Part 3: Tolerances on dimensions and form

Aluminium et alliages daluminium - Produits corroyés destinés à la forge - Partie 3: Tolérances sur dimensions et forme

Aluminium und aluminiumlegierungen - Stranggepreßtes oder gewalztes Schmiedevormaterial - Teil 3: Grenzabmaße und Formtoleranzen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 603-3:2000. Evropská norma EN 603-3:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 603-3:2000. The European Standard EN 603­3:2000 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          61153
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 573-3 zavedena v ČSN EN 573-3 (42 1401) Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 3: Chemické složení

EN 573-4 zavedena v ČSN EN 573-4 (42 1401) Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 4: Druhy výrobků

EN 603-1 zavedena v ČSN EN 603-1 (42 1441) Hliník a slitiny hliníku - Tvářené přířezy pro kování - Část 1: Technické dodací předpisy

EN 603-2 zavedena v ČSN EN 603-2 (42 4090) Hliník a slitiny hliníku - Tvářené přířezy pro kování - Část 2: Mechanické vlastnosti

EN 12258-1 zavedena v ČSN EN 12258-1 (42 1403) Hliník a slitiny hliníku - Termíny a definice - Část 1: Všeobecné termíny

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla v článku 6.4.6 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚK Panenské Břežany, s. r. o., Panenské Břežany, IČO 25604716 - Ing. Miloslav Smetana

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jana Čížková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 603-3

EUROPEAN STANDARD                                                                                        Březen 2000

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 77.150.10

Hliník a slitiny hliníku - Tvářené přířezy pro kování -
Část 3: Mezní úchylky rozměrů a tvaru

Aluminium and aluminium alloys - Wrought forging stock -
Part 3: Tolerances on dimensions and form

 

Aluminium et alliages daluminium -
Produits corroyés destinés à la forge -
Partie 3: Tolérances sur dimensions et forme

Aluminium und aluminiumlegierungen - Stranggepreßtes oder gewalztes Schmiedevormaterial -
Teil 3: Grenzabmaße und Formtoleranzen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-02-17.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                                   Ref. č. EN 603-3:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Rozsahy rozměrů................................................................................................................................................................ 6

5          Slitiny..................................................................................................................................................................................... 6

5.1       Chemické složení............................................................................................................................................................... 6

5.2       Skupiny slitin........................................................................................................................................................................ 6

6          Mezní úchylky rozměrů a tvaru........................................................................................................................................... 7

6.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 7

6.2       Lisované kruhové tyče........................................................................................................................................................ 7

6.3       Lisované čtvercové tyče...................................................................................................................................................... 9

6.4       Lisované ploché tyče........................................................................................................................................................ 14

6.5       Desky válcované za tepla................................................................................................................................................. 18

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 20


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 132 „Hliník a slitiny hliníku“ se sekretariátem v AFNOR.

V rámci svého pracovního programu technická komise CEN/TC 132 pověřila CEN/TC 132/WG 3 „Výkovky a lité a tvářené přířezy pro kování“ zpracováním této normy:

EN 603-3 Hliník a slitiny hliníku - Tvářené přířezy pro kování - Část 3: Mezní úchylky rozměrů a tvaru

Tato norma je jednou částí sady tří norem. Předmětem ostatních norem je:

EN 603-1 Hliník a slitiny hliníku - Tvářené přířezy pro kování - Část 1: Technické dodací předpisy

EN 603-2 Hliník a slitiny hliníku - Tvářené přířezy pro kování - Část 2: Mechanické vlastnosti

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2000.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu. Tato evropská norma je považována za normu podporující aplikační normy a normy výrobků, které samy podporují splnění základních bezpečnostních požadavků směrnic nového přístupu, a které se odkazují na tuto evropskou normu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 


Strana 6

1 Předmět normy

Tato část EN 603 stanovuje mezní úchylky rozměrů a tvaru tvářených přířezů pro kování z hliníku a slitin hliníku.

Norma platí pro lisované a válcované výrobky.-- Vynechaný text --