ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.020.60                                                                                                                                  Květen 2001

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14041 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy

ČSN
ISO/TR 14049

01 0949

 

Environmental management - Life Cycle Assessment - Illustrative exampelson how to apply ISO 14041 - Goal and scope definition and inventory analysis

Management environnmental - Analyse du cycle de vie - Exemples illustrant comment appliquer l'ISO 14040 - Définition de l'objectif et du champ d'étude et analyse de l'inventaire

Tato norma je českou verzí technické zprávy ISO/TR 14049:2000. Technická zpráva ISO/TR 14049:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the Technical report ISO/TR 14049:2000. The Technical Report
ISO/TR 14049:2000 has the status of the Czech Standard
.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          61644
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 14 040:1998 (01 0940) Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova.

ČSN EN ISO 14 041:1999 (01 0941) Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Stanovení cíle a rozsahu a inventarizační analýza.

ČSN EN ISO 14 042:2001 (01 0942) Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Hodnocení dopadů.

ČSN EN ISO 14 043:2001 (01 0943) Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Interpretace životního cyklu.

Vypracování normy

Zpracovatel: MT KONZULT, IČO 49071548, Ing. Marie Tichá, Ing. Květa Remtová, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 106 Management životního prostředí

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Environmentální management - Posuzování životního cyklu -                 ISO 14049
Příklady aplikace ISO 14041 pro stanovení cíle
                                             První vydání
a rozsahu inventarizační analýzy                                                                      2000-03-15

ICS 13.020.50

Deskriptory: environmental management, life cycle assessment, inventory analyses, examples.


Strana 4

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní organizace s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektro-technice.

Mezinárodní normy jsou navrhovány v souladu s pravidly danými direktivami ISO/EC, kapitola 3.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají příslušným orgánům členů k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Ve výjimečných případech, kdy technická komise shromáždí informace různé povahy, kteréžto lze normálně publikovat jako mezinárodní normu („v současné době nejlepší“, například), může být rozhodnuto prostou většinou zúčastněných členů publikovat ji jako technickou zprávu. Technická zpráva je pouze informativní povahy a nemusí být revidována pokud informace, které poskytuje nejsou považovány za bezcenné nebo neužitečné.

ISO/TR 14049 bylo připraveno technickou komisí ISO/TR 207, Environmentální management, subkomisí SC 5, Posuzování životního cyklu.


Strana 5

Obsah

Strana

Úvod .................................................................................................................................................................................................. 6

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Technický úvod........................................................................................................................................................................... 6

3    Příklady vývoje funkcí, funkčních jednotek a referenčních toků......................................................................................... 8

4    Příklady rozlišujících funkcí porovnávacích systémů......................................................................................................... 11

5    Příklady stanovení vstupů a výstupů jednotkových procesů a hranic systému............................................................ 15

6    Příklady vyhnutí se alokaci..................................................................................................................................................... 21

7    Příklady alokace....................................................................................................................................................................... 25

8    Příklad alokačních postupů pro recyklaci............................................................................................................................ 28

9    Příklady na posuzování kvality údajů.................................................................................................................................... 37

10  Příklady na provádění analýzy citlivosti................................................................................................................................ 40


Strana 6

Úvod

Rostoucí povědomí týkající se důležitosti ochrany životního prostředí a případných dopadů souvisejících s výrobky, jež jsou vyráběny a spotřebovány, zvýšilo zájem o rozvoj metod, které vedou k lepšímu pochopení a redukci těchto dopadů. Jedním z postupů, které byly za tímto účelem vyvinuty je posuzování životního cyklu (LCA). K zajištění harmonizace přístupů, byl ISO vyvinut soubor norem posuzování životního cyklu (LCA), včetně ISO 14040, ISO 14041, ISO 14042 a ISO 14043 a tohoto dokumentu. Tyto mezinárodní normy popisují zásady provádění LCA a podávání zpráv o studiích, s určitými minimálními požadavky.

Tato technická zpráva poskytuje dodatečné informace k mezinárodní normě, „ISO 14041, Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Definice cíle a rozsahu a inventarizační analýza životního cyklu, které jsou podány ve formě příkladů týkajících se klíčových oblastí normy, kvůli lepšímu chápání požadavků normy.

Dodatečné metodické požadavky pro provádění studií LCA jsou uváděny v následujících mezinárodních normách týkajících se různých fází LCA:

ISO 14040:    Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova.

ISO 14041:    Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Definice cíle a rozsahu a inventarizační analýza životního cyklu.

ISO 14042:    Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Hodnocení dopadů.

ISO 14043:    Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Interpretace životního cyklu.

1 Předmět normy

Účelem technické zprávy je uvést příklady použití LCA jako prostředku, který slouží k zajištění určitých ustanovení ISO 14041. Jsou to pouze ukázky možných příkladů, které zajišťují ustanovení normy. Měly by být chápány spíše jako nabídka nebo nabídky „způsobů“, než jako „jediný způsob“, jak normu používat. Odrážejí také pouze určité části studie LCA.

Je třeba poznamenat, že příklady uvedené v technické zprávě nejsou jediné a že mohou existovat jiné příklady, které ilustrují zmíněné metodické problémy. Tyto příklady jsou pouze částí celkové studie LCI.-- Vynechaný text --