ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.99                                                                                                                                     Říjen 2001

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-1: Zvláštní požadavky
na zapalovací zařízení
(jiná než doutnavková)

ČSN
EN 61347-2-1

36 0510

                                                                                            idt IEC 61347-2-1:2000

Lamp controlgear -
Part 2-1: Particular requirements for starting devices (other than glow starters)

Appareillages de lampes -
Partie 2-1: Prescriptions particulières pour les dispositifs damorçage (autres que starters à lueur)

Geräte für Lampen -
Teil 2-1: Besondere Anforderungen an Startgeräte (andere als Glimmstarter)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61347-2-1:2001. Evropská norma EN 61347-2-1:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 61347-2-1:2001. The European Standard EN 61347-2-1:2001 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2003-11-01 se ruší ČSN EN 60926 (36 0296) z června 1997, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          62751
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může používat ČSN EN 60926 (36 0296) z června 1997 Příslušenství pro zdroje světla - Zapalovací zařízení (jiná než doutnavková) - Všeobecné a bezpečnostní požadavky v souladu s předmluvou k EN 61347-2-1:2001.

Změny proti předchozí normě

Tato norma je revizí ČSN EN 60926:1997 a jejím výsledkem je začlenění všech základních společných ustanovení do základní normy ČSN EN 61347-1. V textu této Části 2-1 jsou uváděna pouze odlišná
ustanovení a postupy zkoušek a v textu jsou pouze odvolávky na základní společná ustanovení

Citované normy

IEC 60052 dosud nezavedena

IEC 60068-2-75 zavedena v ČSN EN 60068-2-75 (34 5791)  Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkoušky kladivem (paličkou, pružinovým přístrojem a svislým kladivem) (idt EN 60068-2-75:1997, idt IEC 60068-2-75:1997)

IEC 60155 zavedena v ČSN EN 60155 + A1 (36 0295)  Startéry pro zářivky (idt EN 60155:1995, idt IEC 60155:1993 + A1:1995)

IEC 60188 zavedena v ČSN EN 60188 + A1 + A5 (36 0230)  Vysokotlaké rtuťové výbojky (idt EN 60188:1988, mod IEC 60188:1974 + A1:1979 + A2:1988 + A3:1984 + A5:1991)

IEC 60192 zavedena v ČSN EN 60192 (36 0241)  Nízkotlaké sodíkové výbojky (idt EN 60192:1993, idt IEC 60192:1973)

IEC 60255-8 zavedena v ČSN EN 60255-8 (35 3508)  Elektrická relé - Část 8: Tepelná elektrická relé (idt EN 60255-8:1998, mod IEC 60255-8:1990)

IEC 60662 zavedena v ČSN EN 60662+A4+A5+A6 (36 0240)  Vysokotlaké sodíkové výbojky
(idt EN 60662:1993 + A4:1994 + A5:1994 + A6:1994, mod IEC 60662:1980+A1:1986+A2:1987+A3:1990 +A4:1992+A5:1993 + A6:1994)

IEC 61167 zavedena v ČSN EN 61167+A1 (36 0250)  Halogenidové výbojky (idt EN 61167:1994+A1:1995, idt IEC 61167:1992+A1:1995)

IEC 61195 zavedena v ČSN EN 61195 (36 0276) Dvoupaticové zářivky. Požadavky na bezpečnost
(idt EN 61195:1999, idt IEC 61195:1999)

IEC 61199 zavedena v ČSN EN 61199 (36 0278) Jednopaticové zářivky. Požadavky na bezpečnost
(idt EN 61199:1999, idt IEC 61199:1999)

IEC 61347-1:2000 zavedena v ČSN EN 61347-1:2001 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje. Část 1 Všeobecné a bezpečnostní požadavky (idt EN 61347-1:2001, idt IEC 61347-1:2000)

ISO 3864 dosud nezavedena.

Informativní údaje z IEC 61347-2-1:2000

Tato mezinárodní norma IEC 61347-2-1 byla připravena subkomisí 34C: Příslušenství pro světelné zdroje při IEC technické komisi 34: Světelné zdroje a jejich příslušenství.

Toto první vydání IEC 61347-2-1 spolu s IEC 61347-1 ruší a nahrazuje druhé vydání IEC 60926, publikované v roce 1995 a stanovuje minimální revizi.

Tato norma musí být používána ve spojení s IEC 61347-1. Toto bylo stanoveno na základě prvního vydání (2000) této normy.

Tato Část 2 nahrazuje nebo modifikuje odpovídající kapitoly IEC 61347-1, aby převedla tuto publikaci do normy IEC: Zvláštní požadavky na zapalovací zařízení (jiná než doutnavková)


Strana 3

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

34C/498/FDIS

34C/512/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla vydána podle Směrnic ISO/IEC, Část 3.

Přílohy A, až J jsou součástí této normy.

IEC 61347 sestává z těchto Částí, které jsou uvedeny pod hlavním názvem Ovládací zařízení pro světelné zdroje:

       Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky

       Část 2-1: Zvláštní požadavky na zapalovací zařízení (jiná než doutnavková)

       Část 2-2: Zvláštní požadavky na elektronické měniče/střídače žárovek na stejnosměrné nebo střídavé
napájení pro žárovky

       Část 2-3: Zvláštní požadavky na elektronické předřadníky na střídavé napájení k zářivkám

       Část 2-4: Zvláštní požadavky na elektronické předřadníky na stejnosměrné napájení pro všeobecné osvětlení

       Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektronické předřadníky na stejnosměrné napájení pro osvětlení
ve veřejné
dopravě

       Část 2-6: Zvláštní požadavky na elektronické předřadníky na stejnosměrné napájení pro osvětlení v letadlech

       Část 2-7: Zvláštní požadavky na elektronické předřadníky na stejnosměrné napájení pro nouzové osvětlení

       Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektronické předřadníky pro zářivky

       Část 2-9: Zvláštní požadavky na předřadníky výbojových světelných zdrojů (mimo zářivky)

       Část 2-10: Zvláštní požadavky na elektronické vysokofrekvenční střídače a měniče trubicových výbojových zdrojů se studeným zápalem (neonové trubice)

       Část 2-11: Zvláštní požadavky pro různé elektronické obvody používané ve svítidlech1)

Výbor rozhodl, že tato publikace zůstává v platnosti až do 2003. Po tomto datu, v souladu s rozhodnutím výboru tato publikace bude

·       znovu potvrzena;

·       zrušena;

·       nahrazena revidovaným vydáním, nebo

·       doplněna.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jitka Machatá, CSc., IČO 18425721

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Živcová


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN 61347-2-1

EUROPEAN STANDARD                                                                                   Leden 2001

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.140.99                                                                                    Nahrazuje EN 60926:1996+A1:1999

Ovládací zařízení pro světelné zdroje
Část 2-1: Zvláštní požadavky na zapalovací zařízení
(jiná než doutnavková)
(IEC 61347-2-1:2000)

Lamp controlgear
Part 2-1: Particular requirements for starting devices
(other than glow starters)
(IEC 61347-2-1:2000)

 

Appareillages de lampes
Partie 2-1: Prescriptions particulères
pour les dispositifs d
amorçage
(autres que starters
à lueur)
(CEI 61347-2-1:2000)

Geräte für Lampen
Teil 2-1: Besondere Anforderungen an
Startgeräte (andere als Glimmstarter)
(IEC 61347-2-1:2000)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2000-11-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2001 CENELEC -  Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                    Ref. č. EN 61347-2-1:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CENELEC.


Strana 6

Předmluva

Text dokumentu 34C/498/FDIS, budoucí 1. vydání IEC 61347-2-1, který byl připraven SC 34C, Příslušenství světelných zdrojů při IEC TC 34, Světelné zdroje a jejich příslušenství byl předložen IEC-CENELEC k paralelnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 61347-2-1 dne 2000-11-01.

Tato norma spolu s EN 61347-1 nahrazují EN 60926:1996 + A1:1999.

Byla stanovena tato data:

       nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní                                                                                      (dop)    2001-08-01

       nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                             (dow)   2003-11-01

Tato norma musí být používána spolu s EN 61347-1:2001.

POZNÁMKA V této normě jsou použity tyto typy písma:

       požadavky: románský typ

       specifikace zkoušek: kurzíva

       poznámky v menším románském typu.

Přílohy označené jako „normativní“ jsou součástí této normy.

V této normě jsou přílohy A až J a ZA normativní.

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61347-2-1:2000 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 7

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 8

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 9

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 9

3          Definice............................................................................................................................................................................... 10

4          Všeobecné požadavky..................................................................................................................................................... 10

5          Všeobecné poznámky ke zkouškám............................................................................................................................. 10

5.1       Zapalovací zařízení určená pro použití se světelnými zdroji, které mají rozdílné elektrické vlastnosti............. 10

5.2       Počet vzorků....................................................................................................................................................................... 10

6          Třídění................................................................................................................................................................................. 10

7          Značení............................................................................................................................................................................... 11

7.1       Závazné značeníi............................................................................................................................................................... 11

7.2       Informace, které je třeba pokud možno uvést............................................................................................................. 11

8          Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí..................................................................................................... 11

9          Svorky.................................................................................................................................................................................. 11

10        Ustanovení pro uzemnění............................................................................................................................................... 11

11        Odolnost proti vlhkosti a izolace.................................................................................................................................... 11

12        Elektrická pevnost............................................................................................................................................................. 12

13        Zkouška tepelné odolnosti vinutí................................................................................................................................... 12

14        Poruchové podmínky........................................................................................................................................................ 12

15        Oteplení samostatných zapalovacích zařízení............................................................................................................. 12

15.1     Běžný provoz...................................................................................................................................................................... 13

15.2     Abnormální provoz............................................................................................................................................................ 13

16        Impulsní napětí zapalovačů............................................................................................................................................ 13

17        Mechanická pevnost......................................................................................................................................................... 14

18        Konstrukce......................................................................................................................................................................... 14

19        Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti........................................................................................................................ 14

20        Šrouby, části vedoucí proud a spoje............................................................................................................................. 14

21        Odolnost proti teplu, ohni a plazivým proudům........................................................................................................... 15

22        Odolnost proti korozi........................................................................................................................................................ 15

Přílohy............................................................................................................................................................................................. 16

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 19

Obrázek 1 - Měření zapalovacího napětí zapalovačů.............................................................................................................. 15

Obrázek I.1 - Přesýpací buben.................................................................................................................................................... 18

Příloha ZA (normativní)  Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich příslušnými

evropskými publikacemi.......................................................................................................................................... 20


Strana 8

Úvod

Toto první vydání IEC 61347-2-1 publikované spolu s IEC 61347-1 představuje revizi vydání IEC 60926. Úprava do samostatně publikovaných Částí zjednodušuje možnost zařazení budoucích příloh a revizí. Dodatečné požadavky budou doplňovány, jakmile se vyskytne jejich potřeba.

Tato norma a Části, které tvoří IEC 61347-2 s odkazy na některé kapitoly IEC 61347-1 uvádějí rozsah, ve kterém je taková kapitola použitelná a pořadí, ve kterém mají být zkoušky prováděny, dále též obsahují doplňující požadavky, pokud je to nutné. Všechny Části, které tvoří IEC 61347-2 jsou samostatné a proto neobsahují odkazy jedna na druhou.

Pokud se na požadavky jakékoliv kapitoly z IEC 61347-1 odkazuje v této normě odkazem „Platí požadavky kapitoly IEC 61347-1“, tento odkaz znamená, že platí všechny požadavky zmíněné kapitoly Části 1 kromě těch, které nelze použít pro specifické typy ovládacích zařízení pokrytých touto zvláštní Částí IEC 61347-2.


Strana 9

1 Rozsah platnosti

Tato Část IEC 61347 uvádí zvláštní bezpečnostní požadavky na zapalovací zařízení (jiná než doutnavkové startéry nebo zapalovače) pro zářivky a ostatní výbojové zdroje na stejnosměrná napájení do 1 000 V při 50 Hz nebo 60 Hz, která produkují zapalovací impulsy do 100 kV a která jsou používána v kombinaci se světelnými zdroji a předřadníky popsanými v IEC 60081, IEC 60188, IEC 60192, IEC 60662, IEC 60901, IEC 61167, IEC 61195, IEC 61199, IEC 61347-2-8 a IEC 61347-2-9.

Tato Část neplatí pro doutnavkové startéry nebo zapalovací zařízení, která jsou součástí výbojových zdrojů nebo která jsou provozována manuálně. Předžhavovací transformátory pro zářivky jsou obsaženy v IEC 61347-2-8.

POZNÁMKA Doutnavkové startéry jsou obsaženy v IEC 60155.

Tato norma uvádí pouze zapalovací zařízení používaná s předřadníky a světelnými zdroji, která jsou mezinárodně nejvíce používaná.

Požadavky na provedení jsou uvedeny v IEC 60927.

2 Normativní odkazy

Pro účely této Části normy IEC 61347 platí normativní odkazy uvedené v kapitole 2 IEC 61347-1, které jsou citovány v této normě spolu s těmito normativními odkazy.

IEC 60052 Doporučení pro měření napětí pomocí kulového jiskřiště (jedna sféra uzemněna)

(Recommendations for voltage measurement by means of sphere gaps (one sphere earthed)

IEC 60068-2-75 Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-75: Zkoušky - Zkouška Eh: Zkoušky kladivem

(Environmental testing - Part 2-75: Tests - Test Eh: Hammer tests)

IEC 60155 Startéry pro zářivky

(Glow- starters for fluorescent lamps)

IEC 60188 Vysokotlaké rtuťové výbojky

(High-pressure mercury vapour lamps)

IEC 60192 Nízkotlaké sodíkové výbojky

(Low-pressure sodium vapour lamps)

IEC 60255-8 Elektrická relé - Část 8: Tepelná elektrická relé

(Electrical relays - Part 8: Thermal electrical relays)

IEC 60662 Vysokotlaké sodíkové výbojky

(High- pressure sodium vapour lamps)

IEC 61167 Halogenidové výbojky

(Metal halide lamps)

IEC 61195 Dvoupaticové zářivky - Požadavky na bezpečnost

(Double-capped fluorescent lamps - Safety specifications)

IEC 61199 Jednopaticové zářivky - Požadavky na bezpečnost

(Single-capped fluorescent lamps - Safety specifications)

IEC 61347-1 Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky

(Lamp controlgear - Part 1: General and safety requirements)

ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

(Safety colours and safety lamps)-- Vynechaný text --