ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.220.40; 17.140.30                                                                                                                       Říjen 2001

Akustika - Měření zvuku šířeného vzduchem vyzařovaného plavidly
na vnitrozemských vodních cestách
a v přístavech

ČSN
EN ISO 2922

01 1665

                                                                                                     idt ISO 2922:2000

Acoustics - Measurement of airborne sound emitted by vessels on inland waterways and harbours

Acoustique - Mesurage du bruit aérien émis par les bateaux de navigation intérieure et portuaire

Akustik - Messung des von Wasserfahrzeugen auf Binnengewässern und in Häfen abgestrahlten Luftschalls

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 2922:2000. Evropská norma EN ISO 2922:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 2922:2000. The European Standard EN ISO 2922:2000 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 22922 (01 1665) z prosince 1996.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          62988
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

IEC 60942 zavedena v ČSN EN 60942 (36 8822)  Akustické kalibrátory (idt IEC 942)

IEC 61260 zavedena v ČSN EN 61260 (36 8852)  Elektroakustika - Oktávové a zlomkooktávové filtry (idt IEC 1260)

IEC 61672-1 dosud nezavedena, nahrazuje IEC 651 zavedenou v ČSN IEC 651 (35 6870)  Zvukoměry
a IEC 804 zavedenou v ČSN EN 60804+A2 (36 8813)  Integrující-průměrující zvukoměry

Vypracování normy

Zpracovatel: AKKO, Ing. Jan Kozák, CSc., IČO 4368662

Technická normalizační komise: TNK č. 8 Akustika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaromír Čížek


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN ISO 2922

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Listopad 2000

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 01.014.30                                                                                                  Nahrazuje EN 22922:1993

Akustika - Měření zvuku šířeného vzduchem vyzařovaného plavidly
na vnitrozemských vodních cestách a v přístavech
(ISO 2922:2000)

Acoustics - Measurement of airborne sound emitted by vessels on inland waterways and harbours
(ISO 2922:2000)

 

Acoustique - Mesurage du bruit aérien émis par
les bateaux de navigation intérieure et portuaire (ISO 2922:2000)

Akustik - Messung des von Wasserfahrzeugen auf Binnengewässern und in Häfen abgestrahlten Luftschalls
(ISO 2922:2000)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-09-30.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                         Ref. č. EN ISO 2922:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní normy ISO 2922:2000 byl vypracován Technickou komisí ISO/TC 43 „Akustika“ ve spolupráci s Technickou komisí CEN/TC 211 „Akustika“, jejíž sekretariát zabezpečuje Dánsko.

Tato evropská norma nahrazuje EN 22922:1993.

Této evropské normě musí být nejpozději do května 2001 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu musí být zrušeny nejpozději do května 2001.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC se následující země zavazují, že zavedou tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 2922:2000 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 4

1        Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2        Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3        Definice................................................................................................................................................................................. 6

4        Měřené veličiny.................................................................................................................................................................... 7

5        Nejistota měření.................................................................................................................................................................. 8

6        Měřicí zařízení....................................................................................................................................................................... 8

6.1       Specifikace zařízení............................................................................................................................................................ 8

6.2       Kryt proti větru....................................................................................................................................................................... 8

6.3       Kalibrace přístrojů............................................................................................................................................................... 9

7        Specifikace zkušebního místa a podmínky prostředí.................................................................................................. 9

7.1       Zkušební podmínky............................................................................................................................................................ 9

7.2       Specifikace zkušebního místa.......................................................................................................................................... 9

7.3       Podmínky prostředí............................................................................................................................................................. 9

7.4       Hluk pozadí........................................................................................................................................................................... 9

7.5       Měření stacionárních plavidel......................................................................................................................................... 10

8        Zkušební dráha a měření vzdálenosti.......................................................................................................................... 10

9        Provozní podmínky............................................................................................................................................................ 11

9.1       Vzdálenost mikrofonu...................................................................................................................................................... 11

9.2       Zátěžové podmínky........................................................................................................................................................... 11

9.3       Hlavní motory..................................................................................................................................................................... 11

9.4       Pomocné motory............................................................................................................................................................... 11

9.5       Dveře a okna...................................................................................................................................................................... 11

9.6       Monitorovací zkoušky........................................................................................................................................................ 11

10      Umístění mikrofonu.......................................................................................................................................................... 11

11      Postup zkoušky................................................................................................................................................................. 12

11.1     Plující plavidla.................................................................................................................................................................... 12

11.2     Stacionární plavidla.......................................................................................................................................................... 12

12      Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................... 13

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 14


Strana 6

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje podmínky pro získání reprodukovatelných a srovnatelných výsledků měření zvuku šířeného vzduchem, vyzařovaného plavidly všech druhů na vnitrozemských vodních cestách a v říčních a mořských přístavech, kromě motorových rekreačních plavidel, jak je specifikuje ISO 14509. Tato mezinárodní norma je použitelná pro malá námořní plavidla, přístavní plavidla, plovoucí bagry a všechna plavidla včetně stacionárních lodí, užívaných nebo použitelných k dopravě po vodě.-- Vynechaný text --