ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 55.040                                                                                                                                       Leden 2002

Balení - Specifikace pro vázací pásy pro zvedání, sdružování
a zabezpečení břemen

ČSN
EN 13247

77 1302

 

Packaging - Specification for tensional strapping for lifting, lashing and securing of loads

Emballage - Spécifications relatives aux cerclages d'acier pour le levage, l'arrimage et la fixation des charges

Verpackung - Spezifikation für Umreifungsbänder aus Stahl zum Heben, Binden und Sichern von Ladungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13247:2001. Evropská norma EN 13247:2001 má status české technické normy.

This Standard is the Czech version of the European Standard EN 13247:2001. The European Standard EN 13247:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          63977
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 10002-1 zavedena v ČSN EN 10002-1 (42 0310) Kovové materiály - Zkouška tahem - Část 1: Zkouška tahem za okolní teploty, nahrazena EN 10002-1:2001

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jana Lukešová, J.L.LOGISTIKA, Praha, IČO 41814975

Technická normalizační komise: TNK 78 Obaly a balení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil

 


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 13247
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Březen 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 55.040

Balení - Specifikace pro vázací pásy pro zvedání,
sdružování a zabezpečení břemen

Packaging - Specification for tensional strapping for lifting,
lashing and securing of loads

 

Emballage - Spécifications relatives aux cerclages d'acier pour le levage, l'arrimage et la fixation des charges

Verpackung - Spezifikation für Umreifungsbänder aus Stahl zum Heben, Binden und Sichern von Ladungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 4. února 2001.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                              Ref. č. EN 13247:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

1   Předmět normy........................................................................................................................................................................... 5

2   Normativní odkazy...................................................................................................................................................................... 5

3   Rozměry a mechanické vlastnosti.......................................................................................................................................... 5

4   Fyzikální vlastnosti ..................................................................................................................................................................... 6

5   Značení......................................................................................................................................................................................... 6

Příloha A (informativní) Konečná úprava.................................................................................................................................... 8


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CEN TC 261 „Obaly“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2001.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje rozměry, fyzikální vlastnosti a zvláštní požadavky na ocelové vázací pásky1 používané ke zvedání, sdružování a zabezpečování břemen.

Tyto ocelové pásky tvoří část kompletního systému prostředků, těsnění a fixace a mohou být používány podle instrukcí daných výrobcem, které obsahují všechny požadavky na systém.

POZNÁMKA V úvahu mohou být brána technická bezpečnostní pravidla jednotlivých členských států.-- Vynechaný text --