ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 55.180.20                                                                                                                               Listopad 2002

Horní konstrukce palet - Nástavné
rámy palet - Zkušební metody
a požadavky na provedení

ČSN
EN 13545

26 9124

 

Pallet superstructures - Pallet collars - Test methods and performance requirements

Superstructures pour palettes - Rehausses pour palettes - Méthodes ďessai et exigences de performance

Palletenaufbauten - Palettenaufsetzrahmen - Prüfverfahren und Leistungsanforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13545:2002. Evropská norma EN 13545:2002 má status české technické normy.

This Standard is the Czech version of the European Standard EN 13545:2002. The European Standard EN 13545:2002 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          65823
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 314-2 zavedena v ČSN EN 314-2 (49 0173) Překližka - Kvalita lepení - Část 2: Požadavky

ISO 3130 dosud nezavedena

prEN 13183-1 nezavedena

prEN 13183-2 nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: INLOG, Praha, IČO 16494075, Ing. Rudolf Kalina, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 78 Obaly a balení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil, Ing. Jaroslav Zajíček


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 13545

EUROPEAN STANDARD                                                                                          Duben 2002 NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 55.180.20

Horní konstrukce palet - Nástavné rámy palet -
Zkušební metody a požadavky na provedení

Pallet superstructures - Pallet collars -
Test methods and performance requirements

 

Superstructures pour palettes - Rehausses pour

palettes - Méthodes ďessai et exigences
de performance

Palletenaufbauten - Palettenaufsetzrahmen -
Prüfverfahren und Leistungsanforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-12-30.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Řídicím centru CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakémkoli                                 Ref. č. EN 13545:2002 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

            Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Kondicionování.................................................................................................................................................................... 7

4          Zařízení.................................................................................................................................................................................. 7

5          Postup................................................................................................................................................................................... 7

6          Zkoušení............................................................................................................................................................................... 8

6.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

6.2       Ohybová tuhost a pevnost................................................................................................................................................. 8

6.3       Tahová zkouška závěsového a nýtového spojení (není použitelná pro nástavné rámy palet
s tuhými rohovými prvky).................................................................................................................................................. 10

6.4       Střihové zatížení opěrného kování.................................................................................................................................. 11

6.5       Zkoušení zatížením nastohovaných nástavných rámů palet..................................................................................... 13

7          Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 19

8          Označení............................................................................................................................................................................. 19

9          Značení................................................................................................................................................................................ 19

Příloha A (informativní) Rozměry normálně používaných nástavných rámů palet -
Příklady návrhů nástavných rámů palet......................................................................................................................... 20

Příloha B (normativní) Překližka - Materiálové požadavky...................................................................................................... 22


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CEN / TC 261 „Obaly“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě musí být nejpozději do října 2002 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou v rozporu musí být zrušeny nejpozději do října 2002.

Příloha A je informativní, příloha B je normativní.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC se následující země zavazují, že zavedou tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko,Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

Úvod

Tato evropská norma je určena pro nové a hlavně pro opakovatelně použitelné nástavné rámy palet s obecnou normalizovanou výškou 200 mm a 400 mm. Tato evropská norma je založena na existujících národních normách pro univerzální nástavné rámy palet, vyráběné z řeziva a platí hlavně pro takovéto nástavné rámy. Podle požadavků uživatelů byla zavedena nová kategorie pro lehčí náklady - lehké nástavné rámy palet. Pro ně jsou požadovány nižší zkušební požadavky než na univerzální nástavné rámy palet.

Z dlouhé zkušenosti s používáním nástavných rámů palet existuje velké množství poznatků. Pokud existují výrobkové normy, nemusí být nezbytné ověření provedení zkoušením.

V příloze A jsou uvedeny obvykle používané rozměry pro opakovaně použitelné univerzální nástavné rámy palet.

V příloze B je uvedena vhodná kvalita překližky pro nástavné rámy palet.

Pro nástavné rámy palet z jiných materiálů musí být použity pevnostní požadavky podle této normy, ale musí se předpokládat, že takovéto konstrukce mohou vyžadovat speciální zkoušení nebo kondicionování.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje zkušební metody a požadavky na provedení pro opakovaně použitelné nástavné rámy palet vyrobené ze dřeva nebo z materiálů na základě dřeva. Jsou dvě kategorie konstrukce:

i)   - třída 1: univerzální nástavné rámy palet;

ii)  - třída 2: lehké nástavné rámy palet.-- Vynechaný text --