ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.70                                                                                                                                  Březen 2005

Bezešvé a svařované ocelové trubky -
Rozměry a hmotnosti na jednotku délky

ČSN
EN 10220

42 0092

 

Seamless and welded steel tubes - Dimensions and masses per unit length

Tubes lisses en acier, soudés et sans soudure - Tableaux généraux des dimensions et des masses linéiques

Nahtlose und geschweißte Stahlrohre - Allgemeine Tabellen für Maße und längenbezogene Masse

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10220:2002. Evropská norma EN 10220:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10220:2002. The European Standard EN 10220:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10220 (42 0092) z července 2003.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         69049
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 10220:2002 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 10220 z července 2003 převzala EN 10220:2002 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem

Citované normy

prEN 10266 zrušena, nahrazena EN 10266:2003 zavedenou v ČSN EN 10266:2004 (42 0048) Ocelové trubky, tvarovky a konstrukční duté profily - Symboly a definice termínů pro použití v normách na výrobky

Vypracování normy

Zpracovatel: Jindřich Stádník, Chomutov, IČ 10418521

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Českého normalizačního institutu: Emilie Kremličková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 10220
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Prosinec 2002 NORME UROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 23.040.10; 77.140.70

Bezešvé a svařované ocelové trubky -
Rozměry a hmotnosti na jednotku délky

Seamless and welded steel tubes  -
Dimensions and masses per unit length

 

Tubes lisses en acier, soudés et sans soudure -
Tableaux généraux des dimensions et des masses
linéiques

Nahtlose und geschweißte Stahlrohre -
Allgemeine Tabellen für Masse und längenbezogene
Masse

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-10-16.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru  nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 10220:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

           Strana

Předmluva ........................................................................................................................................................................................ 5

1       Předmět normy ...................................................................................................................................................................... 6

2       Normativní odkazy ................................................................................................................................................................. 6

3       Termíny a definice ................................................................................................................................................................. 6

4       Rozdělení vnějších průměrů ............................................................................................................................................... 6

5       Metoda výpočtu hmotností na jednotku délky.................................................................................................................... 6

6       Rozměry a hmotnosti na jednotku délky ........................................................................................................................... 7

Bibliografie ..................................................................................................................................................................................... 11


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 10220:2002) byl vypracován technickou komisí ECISS/TC 29 „Ocelové trubky a tvarovky pro ocelové trubky“, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2003.

Při přeměně projektu normy ENV 10220 na tuto evropskou normu EN 10220 považoval ECISS/TC 29 za nutné, vyhnout se kvůli mezinárodnímu obchodu s ocelovými trubkami jakémukoli konfliktu a odchýlit se co možná nejméně od ISO 4200:1991.

Tabulka 1 ENV 10220, která je identická s tabulkou 2 ISO 4200:1991, zůstala proto nezměněna.

Tabulka 2 normy EN 10220 obsahuje rozměry tlustostěnných trubek, které nebyly zahrnuty do ISO 4200:1991.

Všechny části řady evropské normy EN 10305 pro přesné trubky mají tabulky s přednostními rozměry, které jsou typické pro různé části této řady norem a výrobky a oblasti použití v nich obsažené. Proto se tabulka 3 z ENV 10220 s přednostními rozměry přesných trubek stala zbytečnou a nebyla do této normy přejata.

Tento dokument nahrazuje ENV10220:1993.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu, uděleného CEN Evropskou komisí a Evropskou asociací volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnic EU.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma obsahuje následující údaje pro bezešvé a svařované trubky kruhových průřezů pro všeobecné použití (například trubky pro strojírenství, tlakové a stavební účely):

      přednostní rozměry pro vnější průměr a tloušťku stěny v milimetrech a

      hmotnosti na jednotku délky v kilogramech na metr trubky s hladkými konci.

Technické výbory ECISS a CEN by měly vybrat tyto přednostní rozměry do svých norem na výrobky nebo funkční normy tam, kde je to možné.

Vnější průměry jsou rozděleny do tří řad, které zohledňují dostupnost příslušenství pro potrubní systémy (viz článek 4). Toto rozdělení vnějších průměrů do různých řad a přednostní tloušťky stěny naznačují rozsah obvykle vyráběných ocelových trubek.

POZNÁMKA Informace o rozměrech ocelových trubek pro speciální použití mohou být nalezeny v jiných evropských normách, např. prEN 10255, EN 10305, EN ISO 11960 a EN ISO 11961. Informace o rozměrech trubek z korozivzdorných ocelí jsou obsaženy v EN ISO 1127.-- Vynechaný text --