ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.30                                                                                                                                  Březen 2004

Betonové prefabrikáty -
Uliční vybavení a zahradní výrobky

ČSN
EN 13198

72 3020

 

Precast concrete products - Street furniture and garden products

Produits préfabriqués en béton - Mobilier urbgain et de jardin

Betonfertigteile - Strabenmöbel und Gartengestaltungselemente

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13198:2003. Evropská norma EN 13198:2003 má status české
technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13198:2003. The European Standard
EN 13198:2003 has the status of the Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13198 (72 3020) ze září 2003.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          69261
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13198:2003 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ze září 2003 převzala EN 13198:2003 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 12620 zavedena v ČSN EN 12620 (72 1502) Kamenivo do betonu

EN 13369 zavedena v ČSN EN 13369 (72 3001) Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty

Vypracování normy

Zpracovatel: STÚ - K, a. s.; IČ 63080478; Ing. Václav Vimmr, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 119 Betonové výrobky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 13198
EUROPEAN STANDARD                                                                                          Květen 2003

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 93.080.30

Betonové prefabrikáty - Uliční vybavení a zahradní výrobky

Precast concrete products - Street furniture and garden products

 

Produits préfabriqués en béton -
Mobilier urbain et de jardin

Betonfertigteile - Strabenmöbel und

Gartengestaltungselemente

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-03-10.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánská, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             Ref. č. EN 13198:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 6

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 6

3       Termíny a definice ................................................................................................................................................................. 6

4       Požadavky................................................................................................................................................................................ 7

5       Zkušební metody.................................................................................................................................................................. 10

6       Hodnocení shody.................................................................................................................................................................. 10

7       Označování a značení štítkem ........................................................................................................................................... 10

Příloha A (informativní)  Odolnost proti zmrazování/rozmrazování bez rozmrazovací soli................................................ 12

Příloha B (informativní)  Odolnost proti zmrazování/rozmrazování s rozmrazovací solí.................................................... 13

Bibliografie ..................................................................................................................................................................................... 18


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 13198:2003) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 229 „Betonové prefabrikáty“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2003 dát status národní normy a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání. Národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2003.

Přílohy A a B jsou informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace těchto zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Tato evropská norma se zabývá širokou oblastí výrobků, které jsou velmi rozšířené a mají důležitou dekorativní funkci. Při uvážení velké rozmanitosti těchto výrobků norma stanovuje minimální požadavky pro různé výrobky a specifické požadavky pro některé zvláštní výrobky.

1 Předmět normy

Tato evropská norma předepisuje požadavky na výrobky z prefabrikovaného betonu pro vybavení ulic a zahrad.

Tento druh prefabrikovaných nenosných prvků a příslušenství se může použít ve veřejných i soukromých plochách jako zahrady, parky, cesty pro pěší, náměstí, hlavně pro ztvárnění prostředí, nepředpokládá se však, že budou zatěžovány dopravou. Mohou být uplatněny i pro vnitřní použití.

Příklady:  výrobky pro zařízení prostor jako lavičky, sedátka, stoly, vybavení dětských hřišť, stupně schodišť, nádoby na květiny, kontejnery pro rostliny, fontány, bilbordy, označení ulic, ukazatele směru, osvětlované tabule, ohniště, poštovní schránky, sloupky pro upevnění prádelních šňůr, odpadkové koše, sochy, dekorativní sloupy a sloupky, prefabrikáty pro zakončení horního povrchu zdí, výrobky zabraňující erozi půdy třeba sdružené nádoby na květiny, lavice s vegetací bez dalšího vnějšího zatížení o výšce menší než 1 m, rámy nebo rošty kolem stromů, mříže, šlapáky.

Tato norma se nezabývá dlažebními prvky, deskami, obrubníky, ploty, odvodňovacími kanály, svodidly, opěrnými stěnami ani protihlukovými stěnami.-- Vynechaný text --