ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.340.20                                                                                                                                  Březen 2005

Prostředky k ochraně očí - Ochranné obličejové
štíty a hledí ochranných přileb pro hasiče,
pracovníky sanitních vozů a záchranných služeb

ČSN
EN 14458

83 2457

 

Personal eye-equipment - Faceshields and visors for use with firefighters' and high performance industrial safety helmets
used by firefighters, ambulance and emergency services

Equipement de protection des yeux - Ecran facial et visière utilisés avec des casques pour les sapeurs-pompiers
et les services d'ambulance et d'urgence

Persönlicher Augenschutz - Gesichtsschutzschilde und Visiere zur Verwendung mit Schutzhelmen für die Feuerwehr,
Krankenwagenpersonal und Notfalldienste

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14458:2004. Evropská norma EN 14458:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14458:2004. The European Standard EN 14458:2004 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         72238
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 165:1995 zavedena v ČSN EN 165 (83 2400) Osobní prostředky na ochranu očí - Slovník

EN 166:2001 zavedena v ČSN EN 166 (83 2401) Osobní prostředky na ochranu očí - Základní ustanovení

EN 167:2001 zavedena v ČSN EN 167 (83 2411) Osobní prostředky na ochranu očí - Optické zkušební metody

EN 168:2001 zavedena v ČSN EN 168 (83 2412) Osobní prostředky na ochranu očí - Neoptické zkušební metody

EN 170:2002 zavedena v ČSN EN 170 (83 2432) Osobní prostředky pro ochranu očí - Filtry proti ultrafialovému záření - Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití

EN 171:2002 zavedena v ČSN EN 171 (83 2433) Osobní prostředky pro ochranu očí - Filtry proti infračervenému záření - Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití

EN 172:1994 zavedena v ČSN EN 172 (83 2435) Osobní prostředky pro ochranu očí - Protisluneční filtry pro profesionální použití

EN 443:1997 zavedena v ČSN EN 443 (83 2144) Přilby pro hasiče

EN 659 zavedena v ČSN EN 659 (832366) Ochranné rukavice pro hasiče

EN 960 zavedena v ČSN EN 960 (83 2140) Makety hlavy pro zkoušení ochranných přileb

EN 1731:1997 zavedena v ČSN EN 1731 (83 2425) Prostředky na ochranu očí a obličeje z pletiva pro průmyslové a jiné použití proti mechanickým nebezpečím a/nebo sálavému teplu

EN ISO 6942 zavedena v ČSN EN ISO 6942 (83 2744) Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni -
Zkušební metoda: hodnocení materiálu a kombinací materiálů vystavených sálavému teplu

EN 13087-10 zavedena v ČSN EN 13087-10 (83 2142) Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 10: Odolnost proti sálavému teplu

prEN 14052 dosud nezavedena

Citované předpisy

Směrnice rady 89/686/EHS z 21. prosince 1989, o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se osobních ochranných prostředků, ve znění směrnic 93/68/EHS, 93/95/EHS a 96/58/EHS. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČ 025950, Ing. Zdeněk Vojta

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 14458
EUROPEAN STANDARD                                                                                         
Srpen 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.340.20

Prostředky k ochraně očí - Ochranné obličejové štíty a hledí ochranných
přileb pro hasiče a vysoce účinných přileb pro pracovníky sanitních vozů
a záchranných služeb

Personal eye-equipment - Faceshields and visors for use with firefighters'
and high performance industrial safety helmets used by firefighters, ambulance
and emergency services

 

Equipement de protection des yeux - Ecran
facial et visière utilisés avec des casques
pour les sapeurs-pompiers et les services
d'ambulance et d'urgence

Persönlicher Augenschutz - Gesichtsschutzschilde
und Visiere zur Verwendung mit Schutzhelmen
für die Feuerwehr, Krankenwagenpersonal
und Notfalldienste

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-05-27.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 14458:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Klasifikace............................................................................................................................................................................ 7

4.1       Všeobecné použití............................................................................................................................................................... 7

4.2       Použití pro hasiče................................................................................................................................................................ 7

4.3       Hledí z pletiva....................................................................................................................................................................... 7

5          Požadavky na provedení.................................................................................................................................................... 7

5.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 7

5.2       Požadavky pro všeobecné použití.................................................................................................................................... 8

5.3       Další požadavky pro použití hasiči................................................................................................................................. 11

5.4       Všeobecné požadavky na hledí z pletiva....................................................................................................................... 11

5.5       Optické požadavky............................................................................................................................................................. 12

6          Zkoušení............................................................................................................................................................................. 13

6.1       Jmenovité hodnoty a mezní odchylky............................................................................................................................. 13

6.2       Kondicionování a počty vzorků........................................................................................................................................ 13

6.3       Vnější prohlídka................................................................................................................................................................. 14

6.4       Praktické zkoušky.............................................................................................................................................................. 14

6.5       Zkoušky elektrických vlastností....................................................................................................................................... 15

6.6       Zkouška odolnosti proti sálavému teplu....................................................................................................................... 16

6.7       Zkouška na ochranu proti sálavému teplu................................................................................................................... 16

6.8       Zkouška hořlavosti hledí pro hasiče.............................................................................................................................. 18

6.9       Zkouška odolnosti proti extrémním teplotám u hledí pro hasiče............................................................................. 18

6.10     Zkouška odolnosti proti chemikáliím............................................................................................................................ 18

7          Značení................................................................................................................................................................................ 19

7.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 19

7.2       Značení na hledí................................................................................................................................................................ 19

7.3       Značení připevňovacích prostředků............................................................................................................................... 19

8          Informace............................................................................................................................................................................ 20

Příloha A (normativní)  Zkouška odolnosti proti abrazi metodou podle Tabera................................................................ 21

A.1       Přístroje............................................................................................................................................................................... 21

A.2       Příprava zkušebních vzorků............................................................................................................................................. 22

A.3       Metoda zkoušení................................................................................................................................................................ 23

A.4       Výpočet a interpretace výsledků...................................................................................................................................... 23

Příloha B (informativní)  Seznam prostředků............................................................................................................................ 24

B.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 24

B.2       Seznam prostředků - hasiči............................................................................................................................................ 24

B.3       Seznam prostředků - záchranné služby a sanitní vozy............................................................................................... 24

Příloha C (informativní)  Nejistota měření a předkládání výsledků měření........................................................................ 25

C.1       Protokol o zkoušce a nejistota měření.......................................................................................................................... 25

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy vyjadřující podstatné požadavky nebo jiná opatření
směrnice EU 89/686/EEC............................................................................................................................................... 27


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 14458:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 85 „Osobní prostředky na ochranu očí“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do února 2005.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice (směrnic) EU.

Příloha ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu, je informativní a obsahuje vztah mezi touto evropskou normou a směrnicí (směrnicemi) EU.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

1 Předmět normy

Tento dokument platí pro hledí specielně navržené jako výbava a/nebo k používání s přilbami vyhovujícími EN 443, které používají hasiči, nebo s přilbami, které vyhovují EN 443 nebo prEN 14052, které jsou používány sanitními a záchrannými službami, podle příslušné situace. Mají za cíl poskytnout ochranu proti očekávaným různým nebezpečím, se kterými se lze setkat při zdolávání požárů, služebními povinnostmi sanitních a záchranných služeb, kromě nebezpečí týkajících se dýchání, kouře a plynů/výparů.

V tomto dokumentu jsou popsány tři typy hledí. První poskytuje ochranu proti všeobecným rizikům; druhý poskytne dodatečnou ochranu proti teplu a plameni. Třetí typ hledí zahrnuje zorníky z pletiva a je určen k použití za velmi omezených podmínek. Tento dokument také popisuje dva tvary hledí pro všechny tři typy; chrániče zepředu, které poskytují ochranu obou očí a obličeje; chrániče očí jsou menší a poskytují efektivně jen ochranu očí.

Požadavky z této normy se netýkají hledí určená k použití bez přilby. Tyto požadavky jsou uvedeny v EN 166.

Hledí s korekčním účinkem jsou vyjmuty z působnosti této normy.-- Vynechaný text --