ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.30                                                                                                                                   Srpen 2005

Betonové prefabrikáty - Štěpkobeton -
Požadavky a zkušební metody

ČSN
EN 14474

72 3057

 

Precast concrete products - Concrete with wood-chips as aggregate - Requirements and test methods

Produits préfabriqués en béton - Béton utilisant des copeaux de bois comme granulat - Exigences et méthodes d'essai

Betonfertigteile - Holzspanbeton - Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14474:2004. Evropská norma EN 14474:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14474:2004. The European Standard EN 14474:2004 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73768
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 772-11 zavedena v ČSN EN 772-11 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 11: Stanovení nasákavosti betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti pálených zdicích prvků

EN 772-14 zavedena v ČSN EN 772-14 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 14: Stanovení vlhkostních přetvoření betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého kamene

EN 12390-3 zavedena v ČSN EN 12390-3 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles

EN 12390-5 zavedena v ČSN EN 12390-5 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles

EN 12779 zavedena v ČSN EN 12779 (49 6132) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Odsávací systémy třísek a prachu s pevnou instalací - Bezpečnostní požadavky a výkony

EN 12664 zavedena v ČSN EN 12664 (73 0568) Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku - Suché a vlhké výrobky o středním a nízkém tepelném odporu

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13823 zavedena v ČSN EN 13823 (73 0881) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

EN ISO 354 zavedena v ČSN EN ISO 354 (73 0535) Akustika - Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti

EN ISO 10456 zavedena v ČSN EN ISO 10456 (73 0574) Stavební materiály a výrobky - Postupy stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot

Vypracování normy

Zpracovatel: STÚ - K, a. s.; IČ 63080478; Ing. Václav Vimmr, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 119 Betonové výrobky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 14474
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Prosinec 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.100.30

Betonové prefabrikáty - Štěpkobeton - Požadavky a zkušební metody

Precast concrete products - Concrete with wood-chips as aggregate -
Requirements and test methods

 

Produits préfabriqués en béton - Béton utilisant
des copeaux de bois comme granulat -
Exigences et méthodes d'essai

Betonfertigteile - Holzspanbeton - Anforderungen
und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-11-15.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 14474:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Požadavky............................................................................................................................................................................. 7

5          Zkoušky................................................................................................................................................................................. 8

6          Hodnocení shody................................................................................................................................................................ 9

Příloha A (normativní)  Stanovení mrazuvzdornosti nebo mrazuvzdornosti za přítomnosti rozmrazovacích solí........ 11

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 12


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 14474:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 229 „Betonové prefabrikáty“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2005.

POZNÁMKA Termín „Beton s dřevěnými štěpky jako plnivem“ je dále uváděn jako „štěpkobeton“.

Tento dokument uvádí všeobecné požadavky na výrobky ze štěpkobetonu. Výrobkové normy mohou převzít tyto požadavky, pokud jsou vhodné pro výrobek nebo pro použití.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizačorganizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tento dokument uvádí obecné požadavky na štěpkobeton používaný pro prefabrikáty. Bude používán při přípravě norem pro výrobky ze štěpkobetonu. Výrobkové normy pro štěpkobeton budou určovat zvláštní požadavky, které mohou doplnit požadavky uváděné v tomto dokumentu. Výrobkové normy budou uvádět mezní hodnoty.

Příklady použití štěpkobetonu: dutinové tvárnice pro stropní systémy, bednicí tvárnice, desky, obkladové prvky, prvky zvukově a/nebo tepelně izolačních obkladů, dělící prvky, tvarovky pro uskladnění vína, atd.

Dokument neplatí pro beton na nosné a doplňkové zdicí prvky, které jsou zahrnuty v EN 771-3.-- Vynechaný text --