ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.100.30; 03.120.10                                                                                                                         Září 2005

Směrnice pro výběr poradců v systému
managementu kvality a pro využívání jejich služeb

ČSN
ISO 10019

01 0338

 

Guidelines for the selection of quality management system consultants and use of their services

Lignes directrices pour la sélection de consultants en systèmes de management de la qualité et pour l'utilisation de
leurs services

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 10019:2005. Mezinárodní norma ISO 10019:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 10019:2005. The International Standard ISO 10019:2005 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73971
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 9000:2000 zavedena v ČSN EN ISO 9000 ed. 2:2001 (01 0300) Systémy managementu jakosti - Základy, zásady a slovník (idt ISO 9000:2000)

Vypracování normy

Zpracovatel: QES s.r.o., IČ 48025003, Ing. Otakar Hrudka

Technická normalizační komise: TNK 6 Management kvality

Pracovník normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Směrnice pro výběr poradců v systému managementu                             ISO 10019
kvality a pro využívání jejich služeb
                                                                                                                                    2005-01

ICS 21.200

Odmítnutí odpovědnosti za PDF

 

PDF disclaimer

Tento soubor PDF může obsahovat vložené znaky. V souladu s licenční politikou Adobe je přípustné tento soubor tisknout nebo prohlížet, nesmí být však editován, pokud nejsou vložené znaky opatřeny licencí a nejsou nainstalovány v počítači, na kterém se editace provádí. Stažením tohoto souboru na lokální počítač přijímají strany odpovědnost za neporušování licenční politiky Adobe.

 

This PDF file may contain embedded typefaces. In accordance with Adobe's licensing policy, this file may be printed or viewed but shall not be edited unless the typefaces which are embedded are licensed to and installed on the computer performing the editing. In downloading this file, parties accept therein the responsibility of not infringing Adobe's licensing policy.

Ústřední sekretariát ISO nepřijímá v této souvislosti žádnou odpovědnost. Adobe je obchodní značka společnosti Adobe Systems Incorporated. Podrobnosti o softwarových produktech, které byly použity při vytváření tohoto PDF souboru, lze nalézt ve všeobecných informacích vztahujících se k tomuto souboru; parametry pro vytváření PDF souborů byly optimalizovány pro tisk. Veškerá pozornost byla věnována tomu, aby byl soubor vhodný pro používání všemi členy ISO. V případě nepravděpodobné události a zjištění souvisejícího problému zašlete, prosím, informaci Ústředními sekretariátu na níže uvedenou adresu

 

The ISO Central Secretariat accepts no liability in this area. Adobe is a trademark of Adobe Systems Incorporated. Details of the software products used to create this PDF file can be found in the General Info relative to the file; the PDF-creation parameters were optimized for printing. Every care has been taken to ensure that the file is suitable for use by ISO member bodies. In the unlikely event that a problem relating to it is found, please inform the Central Secretariat at the address given below.

© ISO 2005

 

© ISO 2005

Všechna práva vyhrazena. Pokud není jinak stanoveno, žádná z částí této publikace se nesmí reprodukovat nebo využívat v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky, elektronicky nebo mechanicky, včetně fotokopii a mikrofilmu bez písemného souhlasu orgánu na dále uvedené adrese či orgánu zastupujícího ISO v členské zemi žadatele.

 

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either ISO at the address below or ISO's member body in the country of the requester.

ISO copyright office

Case postale 56 CH-1211 Geneva 20

tel.: +41 22 749 01 11

fax: +41 22 749 09 47

e-mail: copyright@iso.org

Web www.iso.org

Publikováno ve Švýcarsku

 

ISO copyright office

Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland


Strana 4

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

1       Předmět normy.......................................................... 7

2       Normativní odkazy..................................................... 7

3       Termíny a definice.................................................... 7

4       Výběr poradce pro systém managementu
kvality........................................................................... 8

4.1    Vstup do procesu výběru......................................... 8

4.2    Odborná způsobilost poradce................................ 9

4.3    Etické úvahy............................................................. 14

5       Využívání služeb poradce v systému
managementu kvality............................................. 15

5.1    Služby poradce........................................................ 15

5.2    Smlouva na služby poradce................................. 15

5.3    Užitečné úvahy o službách poradce.................... 16

Příloha A (informativní) Obvyklé činnosti poradců
v systému managementu kvality......................... 17

Příloha B (informativní) Hodnocení poradců
v systému managementu kvality.......................... 23

Bibliografie........................................................................ 26

 

1       Scope.......................................................................... 7

2       Normative references.............................................. 7

3       Terms and definitions.............................................. 7

4       Selection of a quality management
system consultant................................................... 8

4.1    Input to the selection process................................ 8

4.2    Competence of the consultant............................... 9

4.3    Ethical considerations........................................... 14

5       Use of the quality management system
consultant's services............................................. 15

5.1    Consultant's services............................................ 15

5.2    Contract for consultant's services....................... 15

5.3    Useful considerations for consultant's
services................................................................. 16

Annex A (informative) Typical activities of quality
management system consultants................... 17

Annex B (informative) Evaluation of quality
management system consultants................... 23

Bibliography...................................................................... 26


Strana 5

Předmluva

 

Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spo-lupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektro-technice.

 

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, govern-mental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standar-dization.

Mezinárodní normy jsou navrhovány v souladu s pravidly uvedenými v části 2 Směrnic ISO/IEC.

 

International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi, se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

 

The main task of technical committees is to prepare International Standards. Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote.

Pozornost je věnována možnosti, že některé prvky tohoto dokumentu mohou podléhat patentovému právu. ISO není odpovědná za zjišťování žádného takového patentového práva, ani všech takových patentových práv.

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

ISO 10019 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 176 Management kvality, subkomisí SC 3 Podpůrné technologie.

 

 

ISO 10019 was prepared by Technical Committee ISO/TC 176, Quality management and quality assurance, Subcommittee SC 3, Supporting techno-logies.


Strana 6

Úvod

 

Introduction

Při realizaci systému managementu kvality se některé organizace spoléhají na své vlastní zaměstnance, avšak některé využívají služeb externích poradců. Výběr poradce organizací je důležitý proto, aby výsledný systém managementu kvality byl způsobilý co nejúčinněji a nejefektivněji plnit naprogramované cíle organizace. I když organizace využívá služeb poradce v systému managementu kvality, jsou klíčovými faktory při realizaci systému managementu kvality zapojení, osobní angažovanost a aktivita vrcholového vedení organizace.

 

In the realization of a quality management system, some organizations choose to rely on their own personnel but some use the services of external consultants. The selection of a consultant by an organization is important for ensuring that the resulting quality management system is capable of meeting the organization's planned objectives in the most efficient and effective manner. Even when using the services of a quality management system consultant, the involvement and commitment of the organization's top management are key factors for a quality management system realization.

Cílem této mezinárodní normy je poskytnout návod, jaké faktory brát v úvahu při výběru poradce pro systém managementu kvality. Tuto normu mohou využívat organizace při výběru poradce pro systém managementu kvality, který je schopen plnit konkrétní potřeby, očekávání a cíle při realizaci systému managementu kvality. Kromě toho mohou tuto normu používat

 

This International Standard aims to provide guidance on the factors to be taken into conside-ration when selecting a quality management system consultant. It can be used by organizations in the selection of a quality management system consultant who is able to meet their specific needs, expectations and objectives in the realization of quality management system. It can additionally be used by

a)    poradci pro systém managementu kvality, jako směrnici pro poskytování poradenství pro systém managementu kvality a

b)    poradenské organizace při výběru poradců pro systém managementu kvality.

 

 

a)    quality management system consultants as guidelines to quality management system consulting, and

b)    consulting organizations for the selection of quality management system consultants.

 


Strana 7

 

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tato mezinárodní norma poskytuje návod k výběru poradců pro systém managementu kvality a k využívání jejich služeb.

 

This International Standard provides guidance for the selection of quality management system consultants and the use of their services.

Účelem této mezinárodní normy je pomoci organi-zacím při výběru poradce v systému managementu kvality. Norma uvádí návod k procesu hodnocení odborné způsobilosti poradce v systému manage-mentu kvality a dává jistotu, že potřeby a očekávání organizace z hlediska služeb poradce budou splněny.

 

It is intended to assist organizations when selecting a quality management system consultant. It gives guidance on the process for evaluating the competence of a quality management system consultant and provides confidence that the organization's needs and expectations for the consultant's services will be met.

POZNÁMKA 1 Tato mezinárodní norma není určena k použití pro účely certifikace.

 

NOTE 1 This International Standard is not intended to be used for certification purposes.

POZNÁMKA 2 Tato mezinárodní norma se týká realizace systému managementu kvality, ale současně by mohla být po určité úpravě používána i při realizaci jakýchkoli dalších systémů managementu.

 

NOTE 2 This International Standard addresses the realization of a quality management system but, at the same time, could be used with appropriate adaptation for the realization of any other management systems.-- Vynechaný text --