ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.30, 93.020                                                                                                                Březen 2008

Betonové prefabrikáty - Základové piloty

ČSN
EN 12794+A1

72 3056

 

Precast concrete products - Foundation piles

Produits préfabriqués en béton - Pieux de fondation

Betonfertigteile - Gründungspfähle

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12794:2005+A1:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12794:2005+A1:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12794 (72 3056) z listopadu 2005.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

80287


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z května 2007. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „! vypuštěný text "“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1992-1-1:2004 zavedena v ČSN EN 1992-1-1 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí -
Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

EN 1997-1:2004 zavedena v ČSN EN 1997-1 (73 1000) Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1:
Obecná pravidla

EN 13369:2004 zavedena v ČSN EN 13369 (72 3001) Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EEC z 1988-12-21 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE v platném znění.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 4.3.1.1, A.1.6, B.9.5.4 a C.9.5.2 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: STÚ - K, a. s.; IČ 63080478; Ing. Václav Vimmr, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 119 Betonové výrobky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Tomáš Fejgl


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                EN 12794:2005+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
                                                                                              Květen 2007

ICS 91.100.30, 93.020

Betonové prefabrikáty - Základové piloty

Precast concrete products - Foundation piles

 

Produits préfabriqués en béton -
Pieux de fondation

Betonfertigteile - Gründungspfähle

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-11-22 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN 2007-04-06.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12794:2005+A1:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

! Číslování jednotlivých článků přesně odpovídá EN 13369:2004 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty vždy alespoň u prvních tří číslic. Pokud se určitý článek normy EN 13369:2004 nepoužívá nebo je zahrnut do všeobecnějších odkazů této normy, je jeho číslo vynecháno a v číslování tak může vzniknout mezera."

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 7

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 8

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 8

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 8

4          Požadavky........................................................................................................................................................................... 11

5          Zkušební metody............................................................................................................................................................... 16

6          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 17

7          Značení................................................................................................................................................................................ 18

8          Technická dokumentace.................................................................................................................................................. 18

Příloha A (normativní)  Typová zkušební metoda pro ověření robustnosti a tuhosti spojky piloty.................................. 19

Příloha B (normativní)  Hlediska návrhu vzhledem k EN 1992-1-1...................................................................................... 23

Příloha C (normativní)  Ustanovení pro navrhování a výrobu pilot vyztužených jediným prutem vzhledem
k tomuto dokumentu a k EN 1992-1-1.......................................................................................................................... 26

Příloha D (informativní)  Ustanovení pro navrhování a instalaci pilot a segmentů pilot vyztužených jediným
výztužným prutem............................................................................................................................................................... 28

Příloha E (normativní)  Metoda měření kolmosti vrchní části piloty, paty piloty nebo spojky piloty vůči ose piloty....... 29

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy, která se týkají základních požadavků  nebo jiných
ustanovení směrnic EU.................................................................................................................................................... 31

Příloha Y (informativní)  Výběr způsobu označení CE............................................................................................................. 43

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 44


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 12794:2005+A1:2007) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 229 „Betonové prefabrikáty“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Tento dokument byl posouzen a odsouhlasen spojenou pracovní skupinou CEN/TC 229 - TC 250, kterou ustavil Liaison Group, zvláště aby zajistila kompatibilitu s Eurokódy.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2007.

Tento dokument obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN 2007-04-06.

Tento dokument nahrazuje EN 12794:2005.

Začátek a konec doplněného nebo změněného textu jsou v textu vyznačeny značkami ! ".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnic EU pro stavební výrobky (89/106/EEC).

Tento dokument je částí řady norem výrobků pro betonové prefabrikáty.

Pro společné požadavky jsou uvedeny odkazy na EN 13369 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty, která dále odkazuje na odpovídající požadavky EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.

Odkazy na EN 13369 normách výrobků vypracovaných CEN/TC 229 mají přispět k jednotnosti a brání opakování podobných požadavků.

Hlediska navrhování jsou řešena společným odkazem na Eurokódy. Montáží některých betonových prefabrikátů pro nosné konstrukce se zabývá evropská předběžná norma ENV 13670-1: Provádění nosných konstrukcí z betonu - Všeobecná ustanovení. Ve všech zemích se může předběžná norma alternativně doplnit pro národní použití, ale nesmí se na ni nahlížet jako na evropskou normu.

Program norem pro nosné betonové prefabrikáty obsahuje následující normy, které v některých případech sestávají z více částí:

      EN 1168Betonové prefabrikáty - Dutinové panely    
(Precast concrete products
- Hollow core slabs)

      EN 12794Betonové prefabrikáty - Základové piloty
(Precast concrete products - Foundation piles)

      EN 12843Betonové prefabrikáty - Stožáry a sloupy
(Precast concrete products - Masts and poles)

      EN 13747Betonové prefabrikáty - Stropní deskové dílce pro spřažené stropní systémy
(Precast concrete products - Floor plates for floor systems)

      prEN 15037-1Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 1: Trámy
(Precast concrete products - Beam-and-block floor systems - Part 1: Beams)

      prEN 15037-2Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 2: Vložky
(Precast concrete products - Beam-and-block floor systems
- Part 2: Blocks)

      EN 13224Betonové prefabrikáty - Žebrové stropní prvky
(Precast concrete products - Ribbed floor elements)

      EN 13225Betonové prefabrikáty - Tyčové nosné prvky
(Precast concrete products - Linear structural elements)

      EN 14992Betonové prefabrikáty - Stěnové prvky
(Precast concrete products - Wall elements)

      prEN 15258Betonové prefabrikáty - Prvky opěrných stěn
(Precast concrete products - Retaining wall elements)

      EN 13693Betonové prefabrikáty - Speciální střešní prvky
(Precast concrete products - Special roof elements)


Strana 6

 

      EN 14844Betonové prefabrikáty - Prostorové prvky pro inženýrské sítě
(Precast concrete products - Box culverts)

      EN 13978Betonové prefabrikáty - Prefabrikované betonové garáže
(Precast concrete products - Precast concrete garages)

      EN 14991Betonové prefabrikáty - Základové prvky
(Precast concrete products - Foundation elements)

      EN 15050Betonové prefabrikáty - Mostní prvky
(Precast concrete products - Bridge elements)

      EN 14843Betonové prefabrikáty - Schodiště
(Precast concrete products - Stairs)

Tato norma v příloze ZA určuje metody použití označování CE výrobků, které se navrhují podle příslušných EN eurokódů (EN 1992-1-1 a EN 1992-1-2). Pokud se naproti tomu v místě použití výrobku používají pro navrhování z hlediska mechanické a požární odolnosti jiná ustanovení než EN Eurokódy, jsou podmínky pro připojení označení CE k výrobku popsány v ZA.3.4.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

Úvod

Tento dokument určuje požadavky, základní funkční kritéria a konstrukční požadavky pro prefabrikované betonové základové piloty zhotovené ve výrobně, skladované, přepravované a nakonec instalované v místě stavby. Tyto výrobky musí být navrženy tak, aby byla zajištěna jejich vhodnost pro určené použití. Zvláštní pozornost se musí věnovat návrhu vzhledem k ostatním částem stavby.


Strana 8

1 Předmět normy

Tento dokument určuje terminologii, požadavky, základní funkční kritéria, zkušební metody a hodnocení shody, které se používají u průmyslově vyráběných prefabrikovaných betonových základových pilot pro pozemní a inženýrské stavby, instalovaných v místě stavby pomocí rázů, vibrací, zatlačením nebo jiným vhodným způsobem. Tento dokument lze také aplikovat na výrobky zhotovené v provizorních výrobnách, zřízených v místě stavby, ve kterých je výroba řízena podle ustanovení kapitoly 6 a kde jsou výrobky v případě potřeby chráněny před nepříznivými povětrnostními podmínkami.

Tento dokument se vztahuje na základové piloty zhotovené ve výrobně jako železobetonové nebo předpjaté betonové prvky. Průřez může být plný nebo dutý, obdélníkový nebo kruhový. Průřez může být konstantní po celé délce nebo se může částečně či plně zužovat podél celé piloty nebo podél jejího segmentu.

Tento dokument se týká základových pilot vyrobených z jednoho kusu nebo složených ze segmentů se spojkami betonovanými v místě stavby. Základové piloty mohou mít rozšířenou špičku nebo botku piloty.

Tento dokument platí pro obyčejný beton podle definice v EN 206-1, zhutněný tak, aby neobsahoval nadměrné množství uzavřeného vzduchu s výjimkou vzduchu v provzdušněném betonu.-- Vynechaný text --