ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.260 Leden 2011

Potravinářské stroje – Nasolovací injektory – Bezpečnostní a hygienické požadavky

ČSN
EN 13534+A1

51 3040

 

Food processing machinery – Curing injection machines – Safety and hygiene requirements

Machines pour les produits alimentaires – Machines à injecter de la saumure – Prescriptions relatives à la sécurité
et à l’hygiène

Nahrungsmittelmaschinen – Pökelspritzmaschinen – Sicherheits- und Hygieneanforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13534:2006+A1:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13534:2006+A1:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13534 (51 3040) ze srpna 2006.

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma je revizí ČSN EN 13534:2006. Do textu byla zapracována změna 1, která doplnila nové formulace v některých kapitolách a informativní přílohu ZA, ve které je uveden vztah mezi touto evropskou normou a směrnicí EU 2006/42/ES. Začátek a konec změny v textu normy je označen !".

Informace o citovaných normativních dokumentech*)

EN 614-1zavedena v ČSN EN 614-1+A1 (83 3501) Bezpečnost strojních zařízení – Ergonomické zásady navrhování – Část 1: Terminologie a všeobecné zásady

EN 953:1997zavedena v ČSN EN 953:1998 (83 3302) Bezpečnost strojních zařízení – Ochranné kryty – Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů1)

EN 1005-1 zavedena v ČSN EN 1005-1+A1 (83 3503) Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka – Část 1: Termíny a definice

EN 1005-2 zavedena v ČSN EN 1005-2+A1 (83 3503) Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka – Část 2: Ruční obsluha strojního zařízení a jeho součástí

EN 1005-3 zavedena v ČSN EN 1005-3+A1 (83 3503) Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka – Část 3: Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení

EN 1088:1995zavedena v ČSN EN 1088:1997 (83 3315) Bezpečnost strojních zařízení – Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty – Zásady pro konstrukci a volbu2)

EN 1672-2:2005zavedena v ČSN EN 1672-2:2005 (51 2000) Potravinářské stroje – Základní pojmy – Část 2: Hygienické požadavky3)

EN 13288 zavedena v ČSN EN 13288+A1 (51 2510) Potravinářské stroje – Zvedače a sklápěče díží – Bezpečnostní a hygienické požadavky

EN 60204-1:2006zavedena v ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Všeobecné požadavky

EN 60529zavedena v ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

EN 61496-1 zavedena v ČSN EN 61496-1 ed. 2 (33 2206) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

EN ISO 4287zavedena v ČSN EN ISO 4287 (01 4450) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Struktura povrchu: Profilová metoda – Termíny, definice a parametry struktury povrchu

EN ISO 4871zavedena v ČSN EN ISO 4871 (01 1609) Akustika – Deklarování a ověřování hodnot emise hluku strojů a zařízení

EN ISO 11204:1995 zavedena v ČSN EN ISO 11204:1997 (01 1618) Akustika – Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními – Měření emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech – Metoda vyžadující korekce na prostředí4)

EN ISO 11688-1 zavedena v ČSN EN ISO 11688-1 (01 1682) Akustika – Doporučené postupy pro navrhování strojů a zařízení s nízkým hlukem – Část 1: Plánování

EN ISO 12100-1:2003zavedena v ČSN EN ISO 12100-1:2004 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení –
Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 1: Základní terminologie, metodologie

EN ISO 12100-2:2003zavedena v ČSN EN ISO 12100-2:2004 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 2: Technické zásady

EN ISO 13849-1:2008zavedena v ČSN EN ISO 13849-1:2008 (83 3205) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci

EN ISO 13857:2008 zavedena v ČSN EN ISO 13857:2008 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami

EN ISO 14121-1:2007 zavedena v ČSN EN ISO 14121-1:2008 (83 3010) Bezpečnost strojních zařízení – Posouzení rizika – Část 1: Zásady

Vypracování normy

Zpracovatel: Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, Praha, a. s., IČ 27146235,
Ing. Oldřich Petr

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ludmila Fuxová


EVROPSKÁ NORMA EN 13534+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červen 2010

ICS 67.260 Nahrazuje EN 13534:2006

Potravinářské stroje – Nasolovací injektory – Bezpečnostní a hygienické požadavky

Food processing machinery – Curing injection machines – Safety and hygiene requirements 

Machines pour les produits alimentaires – Machines à injecter de la saumure – Prescriptions relatives
à la sécurité et à ľhygiène

Nahrungsmittelmaschinen – Pökelspritzmaschinen –
Sicherheits- und Hygieneanforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-11-21 a doplněná změna 1 byla schválena CEN 2010-05-06.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2010 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13534:2006+A1:2010 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 8

Úvod 9

1 Předmět normy 9

2 Citované normativní dokumenty 11

3 Termíny a definice 13

4 Seznam významných nebezpečí 14

4.1 Všeobecně 14

4.2 Mechanická nebezpečí 14

4.3 Elektrická nebezpečí 16

4.4 Nebezpečí vytvářená ztrátou stability 16

4.5 Nebezpečí vytvářená hlukem 16

4.6 Nebezpečí vyplývající z neshody s ergonomickými zásadami 16

4.7 Nebezpečí během údržby 16

4.8 Nebezpečí vyplývající z neshody s hygienickými zásadami 16

5 Bezpečnostní a hygienické požadavky a/nebo ochranná opatření 17

5.1 Všeobecně 17

5.2 Mechanická nebezpečí 17

5.3 Elektrická nebezpečí 22

5.4 Nebezpečí vytvářená ztrátou stability 24

5.5 Snížení hluku 24

5.6 Ergonomické požadavky 24

5.7 Hygiena a čištění 24

6 Ověřování bezpečnostních a hygienických požadavků a/nebo ochranných opatření 26

7 Informace pro používání 27

7.1 Návod k používání 27

7.2 Zaškolení obsluhy 28

7.3 Značení 28

Příloha A (normativní)  Zkušební předpis pro hluk pro nasolovací injektory (třída přesnosti 2) 29

A.1 Stanovení emisní hladiny akustického tlaku 29

A.2 Instalační a montážní podmínky 29

A.3 Provozní podmínky 29

A.4 Měření 29

A.5 Informace, které mají být zaznamenány 29

A.6 Informace, které mají být uvedeny do protokolu 29

A.7 Deklarování a ověřování hodnot emise hluku 29

Příloha B (normativní)  Zásady konstrukce pro zajištění čistitelnosti nasolovacích injektorů 30

B.1 Definice 30

B.2 Konstrukční materiály 31

B.2.1 Typy materiálů 31

B.3 Provedení 31

B.3.1 Potravinová oblast 31

B.3.2 Oblast vystříknutí 32

B.3.3 Nepotravinová oblast 33

B.3.4 Stroje stojící na podlaze 33

Strana

Příloha C (normativní)  Společná nebezpečí pro potravinářské stroje a požadavky na jejich snížení použitelné
pro nasolovací injektory 34

C.1 Nebezpečí pořezání a bodnutí 34

C.2 Rizika vyplývající z čištění 34

C.3 Vnější vlivy na elektrické zařízení 34

C.4 Nebezpečí vyplývající ze zanedbání používání PPE 34

C.5 Nebezpečí vyplývající z hluku 34

Příloha ZA (informativní)  !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky Směrnice EU 2006/42/ES" 35

Bibliografie 36

Obrázky

Obrázek 1 – Konstrukce nasolovacího injektoru s lištou jehel, přidržovací výztuhou, podávacím a odváděcím zařízením 10

Obrázek 2 – Konstrukce nasolovacího injektoru s lištou jehel, přidržovací výztuhou, podávacím a odváděcím zařízením a přepravním vozíkem 10

Obrázek 3 – Konstrukce nasolovacího injektoru s lištou jehel, přidržovací výztuhou, podávacím a odváděcím zařízením, přepravním vozíkem a vkládacím zařízením 11

Obrázek 4 – Nasolovací injektor – nebezpečné prostory 15

Obrázek 5 – Nasolovací injektor s vkládacím zařízením – nebezpečné prostory 15

Obrázek 6 – Strana podávání a odvádění nasolovacího injektoru – bezpečné vzdálenosti 18

Obrázek 7 – Strana podávání a odvádění nasolovacího injektoru – bezpečné vzdálenosti na straně odvádění
pro přepravní vozík 18

Obrázek 8 – Pohyblivý ochranný kryt s ochrannou záklopkou proti vystříknutí 19

Obrázek 9 – Pevný ochranný kryt s vypínací zábranou, světelnou bariérou 19

Obrázek 10 – Spodní nádrž, podávací a odváděcí zařízení, dopravní hřeblo – bezpečné vzdálenosti 20

Obrázek 11 – Spínač ZAPNUTO / VYPNUTO s krytem 23

Obrázek 12 – Nasolovací injektory – Oblasti hygieny 24

Obrázek B.1 – Hladké povrchy – Potravinová oblast 30

Obrázek B.2 – Úhly a poloměry v potravinové oblasti 31

Obrázek B.3 – Úhly v potravinové oblasti 31

Obrázek B.4 – Protínající se plochy v potravinové oblasti 32

Obrázek B.5 – Přijatelné spojovací prvky – profily hlav 33

Obrázek B.6 – Příklady rozměrů 33


Předmluva

Tento dokument (EN 13534:2006+A1:2010) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 153 Potravinářské stroje – Bezpečnostní a hygienické specifikace“NP1), jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2010 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2010.

Upozorňuje se na skutečnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikování jakéhokoli nebo všech patentových práv.

Tento dokument včetně změny 1 byl schválen CEN 2010-05-06.

Tento dokument nahrazuje EN 13534:2006.

Začátek a konec vloženého nebo změněného textu změnou je označen v textu takto: !"..

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (European Free Trade Association; EFTA) a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

!Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu."

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Tento dokument je normou typu C, jak je stanoveno v EN ISO 12100-1.

Strojní zařízení a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací a událostí, na které se tato evropská norma vztahuje, jsou uvedeny v předmětu tohoto dokumentu.

Pokud opatření této normy typu C jsou odlišná od těch, která byla stanovena v normách typu A nebo B, opatření této normy typu C mají přednost před opatřeními ostatních norem pro stroje, které byly konstruovány a vyrobeny podle opatření této normy typu C.

1 Předmět normy

1.1Tato norma platí pro

Tato norma neplatí pro přenosné/ručně vedené nasolovací injektory.

!vypuštěný text"

Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi týkajícími se nasolovacích injektorů, když jsou používány, jak je určeno a za podmínek předpokládaných výrobcem (viz kapitola 4).

Tento dokument se nevztahuje na nasolovací injektory, které byly vyrobeny před datem vydání tohoto dokumentu CEN.

1.2Tato norma se týká následujících typů nasolovacích injektorů

Nasolovací injektory se skládají hlavně z jednořadé nebo víceřadé stanice nasolovacích jehel, přidržovací výztuhy, podávacího a odváděcího zařízení, rámu stroje a příslušného hnacího systému a elektrických, elektronických nebo pneumatických součástí v závislosti na typu stroje.

Nasolovací injektory patřící do předmětu této normy mohou být vybaveny:

Zpracovávaný produkt (syrové maso, zvěřina nebo syrové ryby) je podáván ručně k podávacímu zařízení nasolovacího injektoru. Podávací zařízení přepravuje produkt ke stanici jehel; produkt je potom tlačen proti podávacímu zařízení přidržovací výztuhou. Jehly stanice jehel vstřikují nasolovací lák nebo jiné tekutiny do produktu. Odváděcí zařízení potom dopravuje produkt ven, mimo stanici jehel.

Tato norma se také týká vkládacích zařízení, která mohou být potřebná v případě strojů s velkým objemem a/nebo velkou výškou.

Nasolovací injektory v předmětu této normy mohou být pevné nebo pojízdné.

1.2.1Nasolovací injektory s jednořadými nebo víceřadými lištami nasolovacích jehel, podávacím a odváděcím zařízením na straně podávání a odvádění (viz obrázek 1).

Vzdálenost A mezi podlahou/místem stání a plochou podávání podávacího a odváděcího zařízení je > 750 mm.

[image]

Legenda 

A > 750 mm

1 Spínač ZAPNUTO / VYPNUTO, kryt

8 Lišta jehel

2 Strana podávání

9 Skříň

3 Podávací zařízení

10 Ochranný kryt

4 Ochranné záklopky proti vystříknutí

11 Strana odvádění/odváděcí zařízení

5 Bezpečnostní spínač

12 Dopravní žlab

6 Ochranný kryt, pohyblivý s blokováním

13 Přepad nasolovacího láku

7 Přidržovací výztuha

14 Spodní nádrž

Obrázek 1 – Konstrukce nasolovacího injektoru s lištou jehel, přidržovací výztuhou, podávacím a odváděcím zařízením

1.2.2Nasolovací injektory s jednořadými nebo víceřadými lištami nasolovacích jehel, podávacím a odváděcím zařízením na straně podávání a odvádění a přepravním vozíkem s blokováním na straně odvádění (viz obrázek 2).

Vzdálenost A mezi podlahou/místem stání a plochou podávání podávacího a odváděcího zařízení je > 750 mm.

[image]

Legenda

A > 750 mm

1 Spínač ZAPNUTO / VYPNUTO, kryt

8 Skříň

2 Strana podávání

9 Ochranný kryt

3 Podávací a odváděcí zařízení

10 Strana odvádění

4 Bezpečnostní spínač

11 Bezpečnostní spínač

5 Ochranný kryt, pohyblivý s blokováním

12 Přepravní vozík s blokováním

6 Přidržovací výztuha

13 Přepad nasolovacího láku

7 Lišta jehel

14 Spodní nádrž

Obrázek 2 – Konstrukce nasolovacího injektoru s lištou jehel, přidržovací výztuhou, podávacím a odváděcím zařízením a přepravním vozíkem

1.2.3Nasolovací injektory s jednořadými nebo víceřadými lištami nasolovacích jehel, podávacím a odváděcím zařízením na straně podávání a odvádění a s vkládacím zařízením (viz obrázek 3).

Vzdálenost A mezi podlahou/místem stání a horní stranou podávacího a odváděcího zařízení je > 750 mm.

[image]

Legenda

A > 750 mm

1 Blokovací zařízení

9 Lišty jehel

2 Přepravní vozík

10 Skříň

3 Vkládací zařízení

11 Ochranný kryt

4 Dopravní žlab

12 Strana odvádění/vykládací dopravník

5 Podávací a odváděcí zařízení

13 Bezpečnostní spínač

6 Bezpečnostní spínač

14 Přepravní vozík s blokováním

7 Ochranný kryt, pohyblivý s blokováním

15 Přepad nasolovacího láku

8 Přidržovací výztuha

16 Spodní nádrž

Obrázek 3 – Konstrukce nasolovacího injektoru s lištou jehel, přidržovací výztuhou, podávacím a odváděcím zařízením, přepravním vozíkem a vkládacím zařízením

1.3Předpokládané používání

Při navrhování této normy se vycházelo z následujících předpokladů:

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.