ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.30 Srpen 2012

Betonové prefabrikáty – Prvky pro ploty

ČSN
EN 12839
ed. 2

72 3049

 

Precast concrete products − Elements for fences

Vorgefertigte Betonerzengnisse − Betonelemente für Zäune

Produits préfabriqués en béton − Eléments pour clôtures

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12839:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12839:2012. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2013-11-01 se nahrazuje ČSN EN 12839 (72 3170) z února 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2013-11-01 používat dosud platná ČSN EN 12839 (72 3170) z února 2003, v souladu s Předmluvou EN 12839:2012.

Změny proti předchozí normě

V této normě byly proti předchozí verzi provedeny zejména tyto změny:

Informace o citovaných dokumentech

EN 206-1 zavedena v ČSN EN 206-1 (73 2403) Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

EN 1991-1-4 zavedena v ČSN EN 1991-1-4 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí- Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem

EN 12390-4 zavedena v ČSN EN 12390-4 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 4: Pevnost v tlaku – Požadavky na zkušební lisy

EN 13369 zavedena v ČSN EN 13369 (72 3001) Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty

Vypracování normy

Zpracovatel: STÚ – K, a. s.; IČ 63080478; Ing. Václav Vimmr, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 119 Betonové výrobky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA EN 12839
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Leden 2012

ICS 91.100.30 Nahrazuje EN 12839:2001

Betonové prefabrikáty – Prvky pro ploty

Precast concrete elements – Elements for fences 

Produits préfabriqués en béton – Eléments pour clôtures

Vorgefertigte Betonerzengnisse – Betonelemente
für Zäune

Tato evropská norma byla schválena CEN 2011-11-13.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12839:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Číslování jednotlivých článků přesně odpovídá EN 13369:2004 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty, vždy alespoň u prvních tří číslic. Pokud se určitý článek EN 13369:2004 nepoužívá nebo je zahrnut do všeobecnějších odkazů této normy, je jeho číslo vynecháno a v číslování tak může vzniknout mezera.

Strana

Předmluva 6

1 Předmět normy 8

2 Citované dokumenty 8

3 Termíny a definice 8

4 Požadavky 10

4.1 Požadavky na materiál 10

4.2 Výrobní požadavky 10

4.2.1 Výroba betonu 10

4.2.2 Ztvrdlý beton 10

4.2.3 Výztuž 11

4.3 Požadavky na hotový výrobek 11

4.3.1 Geometrické vlastnosti 11

4.3.2 Charakteristiky povrchu 12

4.3.3 Mechanická odolnost 12

4.3.4 Požární odolnost a reakce na oheň 15

4.3.5 Zvuková izolace 15

4.3.6 Tepelný odpor 15

4.3.7 Trvanlivost 15

4.3.8 Bezpečnost při manipulaci 16

5 Zkušební metody 16

5.1 Rozměry 16

5.1.1 Měřicí zařízení 16

5.1.2 Sloupky a trámky 16

5.1.3 Panely 17

5.2 Krycí vrstva 18

5.3 Charakteristiky povrchu 18

5.3.1 Povrch po odbednění 18

5.3.2 Povrch záměrně upravený 18

5.4 Nasákavost 18

5.5 Pevnost betonu 18

5.6 Zatěžovací zkoušky 18

5.7 Objemová hmotnost 18

6 Hodnocení shody 19

6.1 Obecně 19

6.2 Počáteční zkouška typu 19

6.2.1 Obecně 19

6.2.2 Únosnost a trvanlivost 19

6.2.3 Ostatní charakteristiky 19

6.3 Řízení výroby 19

6.3.1 Obecně 19

6.3.2 Hotové výrobky 19

6.4 Nezávislé přejímající zkoušky a kritéria shody 19

Strana

7 Značení a označování štítkem 20

7.1 Informace 20

7.2 Doplňující informace 20

8 Technická dokumentace 20

Příloha A (informativní) Základní druhy plotů 21

A.1 Obecně 21

A.2 Plot z plných dílců 21

A.3 Plot z dílců s otvory 22

A.4 Plot z pletiva nebo z drátů 22

A.5 Smíšený plot 23

A.6 Plot s trámky 25

A.7 Ochranný plot 26

Příloha B (normativní) Zkušební metoda pro stanovení únosnosti a celkové únosnosti 27

B.1 Zatěžovací zkoušky 27

Příloha C (normativní) Postupy řízení výroby 33

Příloha D (informativní) Přejímací zkouška zásilky při dodání 34

D.1 Obecně 34

D.2 Odběr vzorků 34

D.3 Místa a data kontrol a přejímacích zkoušek 34

D.4 Shoda 34

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 89/106/EHS o stavebních výrobcích 36

ZA.1 Předmět a příslušné charakteristiky 36

ZA.2 Postup prokazování shody prefabrikovaných betonových prvků pro ploty 37

ZA.3 Označení shody CE a značení štítkem 38

Bibliografie 46

Předmluva

Tento dokument (EN 12839:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 229 Betonové prefabrikáty, jejíž
sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12839:2001.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) ES.

Vztah ke směrnici (směrnicím) ES uvádí informativní příloha ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tato norma je částí série výrobkových norem pro betonové prefabrikáty.

Společná hlediska týkající všech betonových prefabrikátů jsou řešena odkazy na EN 13369:2004 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty, ze které jsou také převzaty odpovídající požadavky EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.

Odkazy na EN 13369:2004 ve výrobkových normách CEN/TC 229 mají přispět k jednotnosti a brání opakování podobných požadavků.

Hlediska navrhování jsou řešena společným odkazem na Eurokódy. Montáží některých betonových prefabrikátů pro nosné konstrukce se zabývá EN 13670-1NP1) Provádění betonových konstrukcí. Ve všech zemích se může norma alternativně doplnit pro národní použití.

Program norem pro nosné betonové prefabrikáty obsahuje následující normy, které v některých případech sestávají z více částí:

Tato norma v příloze ZA určuje metody použití označování CE výrobků, které se navrhují podle příslušných EN Eurokódů ( EN 1992-1-1 a EN 1992-1-2). Pokud se naproti tomu v místě použití výrobku používají pro navrhování z hlediska mechanické odolnosti jiná ustanovení než EN Eurokódy, jsou podmínky pro připojení označení CE k výrobku popsány v ZA.3.4.NP2)

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro prefabrikované výrobky ze železového nebo předpjatého betonu s výztužnými vlákny nebo bez nich. Tyto výrobky lze použít samotné nebo v kombinaci s jinými prvky k postavení plotů.

Tato evropská norma zahrnuje jak mechanickou odolnost stanovenou výpočtem tak i únosnost stanovenou pomocí zkoušek.

Prvky z obyčejného nebo lehkého betonu zahrnují sloupky, panely plné nebo s otvory, desky, trámky, pilířky, vzpěry a soklové panely.

Předpokládá se použití pro nenosnou nebo částečně nosnou konstrukci.

Norma stanovuje způsob hodnocení shody prvků s touto evropskou normou. Do normy jsou zahrnuty také podmínky označování.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.