ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 81.080 Červen 2013

Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) –
Část 2: Odběr vzorků

ČSN
EN ISO 1927-2

72 6001

idt ISO 1927-2:2012

Monolithic (unshaped) refractory products – Part 2: Sampling for testing

Produits réfractaires monolithiques (non façonnés) – Partie 2: Échantillonnage

Ungeformte (monolithische) feuerfeste Erzeugnisse – Teil 2: Probenahme

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 1927-2:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 1927-2:2012. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1402-2 (72 6001) z června 2004.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma se od normy ČSN EN 1402-2 liší názvoslovím, kdy se vedle termínu „netvarové“ používá termín „netvarové (monolitické)“, stejně jako je tomu u ostatních částí této normy. Tato názvoslovná změna byla
vysvětlena v poznámce u kapitoly 1. Vzhledem k tomu, že se jedná o zapracovanou normu ISO, bylo nutné změnit i většinu odvolávek na zkušební normy. V normě byla rovněž doplněna upřesnění týkající se odběrů z obřích vaků.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 5022zavedena v ČSN ISO 5022 Žárovzdorné výrobky tvarové – odběr vzorků a přejímací zkoušky

ISO 8656-1zavedena v ČSN ISO 8656 Žárovzdorné výrobky. Odběr vzorků surovin a netvarových výrobků. Systém vzorkování

ISO 10725zavedena v ČSN ISO 10725 Výběrové přejímací plány a postupy pro kontrolu hromadných materiálů

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 1927-1 (72 6001) Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) – Část 1: Úvodní ustanovení a klasifikace

ČSN EN ISO 1927-3 (72 6001) Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) – Část 3: Zkoušení v dodaném stavu

ČSN EN ISO 1927-4 (72 6001) Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) – Část 4: Stanovení konzistence žárobetonů

ČSN EN ISO 1927-5 (72 6001) Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) – Část 5: Příprava a zpracování zkušebních těles

ČSN EN ISO 1927-6 (72 6001) Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) – Část 6: Stanovení fyzikálních vlastností

ČSN EN ISO 1927-7 (72 6001) Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) – Část 7: Zkoušení prefabrikátů

ČSN EN ISO 1927-8 (72 6001) Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) – Část 8: Stanovení doplňkových vlastností

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební, IČ 00015679, pobočka Plzeň – Ing. Jaroslav Kotora

Technická normalizační komise: TNK 44 Žárovzdorné materiály a výrobky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 1927-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Prosinec 2012

ICS 81.080 Nahrazuje EN 1402-2:2003

Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) –
Část 2: Odběr vzorků
(ISO 1927-2:2012)

Monolithic (unshaped) refractory products –
Part 2: Sampling for testing
(ISO 1927-2:2012) 

Produits réfractaires monolithiques (non façonnés) –
Partie 2: Échantillonnage
(ISO 1927-2:2012)

Ungeformte (monolithische) feuerfeste Erzeugnisse –
Teil 2: Probenahme
(ISO 1927-2:2012)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-11-30.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 1927-2:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 1927-2:2012) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 33 Žárovzdorné materiály,
ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 187 Žárovzdorné materiály a výrobky, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska,
Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 1927-2:2012 byl schválen CEN jako EN ISO 1927-2:2012 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva 4

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Odběrový plán 7

4.1 Obecně 7

4.2 Získání vzorku dávky 8

4.3 Redukce dílčích vzorků 10

4.4 Příprava zkušebních těles z dílčího vzorku 11

5 Značení, balení a skladování dílčích vzorků 11

5.1 Značení 11

5.2 Balení 11

5.3 Skladování 11

6 Protokol o odběru vzorků 12

Příloha A (informativní)  Příklad vzorkování 13

 


1 Předmět normy

Tato část ISO 1927 stanovuje návod pro odběr vzorků netvarových (monolitických) žárovzdorných materiálů za účelem jejich kontroly a zkoušení jakosti a zároveň i všeobecnou informaci o redukci vzorků a o jejich zpracování před zkoušením. Týká se všech netvarových (monolitických) žárovzdorných materiálů.

POZNÁMKA Termín „monolitický“ je upřednostňovaný termínNP1), zatímco „netvarový“ se běžně používá v Evropě. Pro účely této části ISO 1927 je možné termíny „monolitický“ a „netvarový“ používat zaměnitelně.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.