ESK TECHNICK NORMA

ICS 91.100.30 jen 2013

Betonov prefabrikty  Tyov nosn prvky

SN
EN 13225

72 3052

 

Precast concrete products  Linear structural elements

Produits prfabriqus en bton  lments de structure linaires

Betonfertigteile  Stabfrmige tragende Bauteile

Tato norma je eskou verz evropsk normy EN 13225:2013. Peklad byl zajitn adem pro technickou normalizaci, metrologii a sttn zkuebnictv. M stejn status jako oficiln verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13225:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazen pedchozch norem

Touto normou se nahrazuje SN EN 13225 (72 3052) ze srpna 2005.

 

Nrodn pedmluva

Zmny proti pedchoz norm

Nejdleitj zmny ve srovnn s pedchoz verz normy EN 13225:2005 jsou uvedeny v pedmluv tto normy.

Informace o citovanch dokumentech

EN 1992-1-1:2004 zavedena v SN EN 1992-1-1 ed. 2:2011 (73 1201) Eurokd 2: Navrhovn betonovch konstrukc  st 1-1: Obecn pravidla a pravidla pro pozemn stavby

EN 1998-1:2004 zavedena v SN EN 1998-1 ed. 2:2013 (73 0036) Eurokd 8: Navrhovn konstrukc odolnch proti zemtesen  st 1: Obecn pravidla, seizmick zaten a pravidla pro pozemn stavby

EN 13369:2013 zavedena v SN EN 13369:2013 (72 3001) Spolen ustanoven pro betonov prefabrikty

Souvisc SN

SN EN ISO 9001 (01 0321) Systmy managementu kvality  Poadavky

SN ISO 1803 (73 0201) Pozemn stavby  Tolerance  Vyjadovn pesnosti rozmr  Zsady a nzvoslov

SN EN 1992-1-2 (73 1201) Eurokd 2: Navrhovn betonovch konstrukc  st 1-2: Obecn pravidla  Navrhovn konstrukc na inky poru

SN EN 13670 (73 2400) Provdn betonovch konstrukc

Citovan pedpisy

Smrnice Rady 89/106/EHS (89/106/EEC) ze dne 21. prosince 1998 o sbliovn prvnch a sprvnch pedpis lenskch stt tkajcch se stavebnch vrobk. Tato smrnice byla zruena ke dni 30. ervna 2013 a od 1. ervence 2013 pln nahrazena Nazenm Evropskho parlamentu a Rady (EU) . 305/2011 ze dne 9. bezna 2011, kterm se stanov harmonizovan podmnky pro uvdn stavebnch vrobk na trh. V esk republice provd adaptaci na toto nazen zkon . 100/2013 Sb. Podle lnku 65 tohoto nazen se odkazy na zruenou smrnici povauj za odkazy na toto nazen.

Vypracovn normy

Zpracovatel: ST  K, a. s.; I 63080478; Ing. Vclav Vimmr, CSc.

Technick normalizan komise: TNK 119 Betonov vrobky

Pracovnk adu pro technickou normalizaci, metrologii a sttn zkuebnictv: Ing. Alena Krupikov

EVROPSK NORMA EN 13225
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPENNE
EUROPISCHE NORM
Duben 2013

ICS 91.100.30 Nahrazuje EN 13225:2004

Betonov prefabrikty  Tyov nosn prvky

Precast concrete products  Linear structual elements 

Produits prfabriqus en bton  lments
de structure linaires

Betonfertigteile  Stabfrmige tragende Bauteile

Tato evropsk norma byla schvlena CEN dne 2013-01-19.

lenov CEN jsou povinni splnit vnitn pedpisy CEN/CENELEC, v nich jsou stanoveny podmnky, za kterch se mus tto evropsk norm bez jakchkoliv modifikac dt status nrodn normy. Aktualizovan seznamy a bibliografick citace tkajc se tchto nrodnch norem lze obdret na vydn v dicm centru nebo u kterhokoliv lena CEN.

Tato evropsk norma existuje ve tech oficilnch verzch (anglick, francouzsk, nmeck). Verze v kadm jinm jazyce peloen lenem CEN do jeho vlastnho jazyka, za kterou zodpovd a kterou notifikuje dicmu centru, m stejn status jako oficiln verze.

CEN

Evropsk vbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comit Europen de Normalisation

Europisches Komitee fr Normung

dic centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

2013 CEN Veker prva pro vyuit v jakkoli form a jakmikoli prostedky Ref. . EN 13225:2013 E
jsou celosvtov vyhrazena nrodnm lenm CEN.

leny CEN jsou nrodn normalizan orgny Belgie, Bulharska, Bval jugoslvsk republiky Makedonie, esk republiky, Dnska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itlie, Kypru, Litvy, Lotyska, Lucemburska, Maarska, Malty, Nmecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, ecka, Slovenska, Slovinska, Spojenho krlovstv, panlska, vdska, vcarska a Turecka.

Obsah

slovn jednotlivch lnk pesn odpovd EN 13369, Spolen ustanoven pro betonov prefabrikty, vdy alespo u prvnch t slic. Pokud se urit lnek EN 13369 nepouv nebo je zahrnut do obecnjch odkaz tto normy, je jeho slo vynechno a v slovn tak me vzniknout mezera.

Strana

Pedmluva 5

vod 7

1 Pedmt normy 8

2 Citovan dokumenty 8

3 Termny a definice 8

4 Poadavky 8

4.1 Poadavky na materil 8

4.2 Vrobn poadavky 8

4.3 Poadavky na hotov vrobky 9

4.3.1 Geometrick vlastnosti 9

4.3.2 Charakteristiky povrchu 12

4.3.3 Mechanick odolnost 12

4.3.4 Porn odolnost a reakce na ohe 12

4.3.7 Trvanlivost 13

4.3.8 Ostatn poadavky 13

4.3.9 Nebezpen ltky 13

5 Zkuebn metody 13

6 Hodnocen shody 13

6.1 Obecn 13

6.2 Poten zkouky typu 13

6.3 zen vroby 13

7 Znaen a oznaovn ttkem 14

8 Technick dokumentace 14

Ploha A (informativn) Opaten pro zabrnn pnho vyboen trm 15

Ploha ZA (informativn) Ustanoven tto evropsk normy, kter se tkaj ustanoven smrnice EU
o stavebnch vrobcch 17

ZA.1 Pedmt a pslun charakteristiky 17

ZA.2 Postup prokazovn shody tyovch prefabrikovanch betonovch nosnch prvk 18

ZA 2.1 Systm prokazovn shody 18

ZA 2.2 ES certifikt shody a prohlen o shod 19

ZA.3 Oznaen shody CE a znaen ttkem 20

ZA.3.1 Obecn 20

ZA.3.2 Prohlen geometrickch daj a materilovch vlastnost (metoda 1) 21

ZA.3.3 Prohlen vlastnost vrobku (metoda 2) 23

ZA.3.4 Prohlen shody s nvrhovmi specifikacemi poskytnutmi objednatelem (metoda 3a) 27

ZA.3.5 Prohlen shody s nvrhovmi specifikacemi poskytnutmi vrobcem podle podmnek objednvky (metoda 3b) 28

Bibliografie 31

Pedmluva

Tuto evropskou normu (EN 13225:2013) vypracovala technick komise CEN/TC 229 Betonov prefabrikty, jej sekretarit zajiuje AFNOR.

Tto evropsk norm je nutno nejpozdji do jna 2013 dt status nrodn normy, a to bu vydnm identickho textu, nebo schvlenm k pmmu pouvn, a nrodn normy, kter jsou s n v rozporu, je nutno zruit nejpozdji do jna 2013.

Upozoruje se na monost, e nkter prvky tohoto dokumentu mohou bt pedmtem patentovch prv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze init odpovdnm za identifikaci jakhokoliv nebo vech patentovch prv.

Tato evropsk norma nahrazuje EN 13225:2004.

Tento dokument byl vypracovn na zklad mandtu udlenho CEN Evropskou komis a Evropskm sdruenm volnho obchodu a podporuje splnn zkladnch poadavk smrnice (smrnic) EU.

Vztah ke smrnicm EU je uveden v informativn ploze ZA, kter je nedlnou soust tto normy.

V tomto vydn byly provedeny tyto zmny:

  1. do pedmtu normy byl doplnn lehk beton;

  2. zmny v lnku 4.3.3.3 Chovn pi zemtesen;

  3. byl doplnn lnek 4.3.9 Nebezpen ltky;

  4. zmny vztahujc se k nebezpenm ltkm v ploze ZA.

Tato norma je st srie vrobkovch norem pro betonov prefabrikty.

Spolen hlediska tkajc vech betonovch prefabrikt jsou eena odkazy na EN 13369 Spolen ustanoven pro betonov prefabrikty, ze kter jsou tak pevzaty odpovdajc poadavky EN 206-1 Beton  st 1: Specifikace, vlastnosti, vroba a shoda.

Odkazy na EN 13369 ve vrobkovch normch CEN/TC 229 maj pispt k jednotnosti a brn opakovn podobnch poadavk.

Tato norma byla posouzena a odsouhlasena spojenou pracovn skupinou CEN/TC 229  CEN/TC 250, kterou ustavil Liaison group, zvlt aby zajistila kompatibilitu s Eurokdy. Mont nkterch betonovch prefabrikt pro nosn konstrukce se zabv EN 13670 Provdn betonovch konstrukc.

Program norem pro nosn betonov prefabrikty obsahuje nsledujc normy, kter v nkterch ppadech sestvaj z vce st:

Tato norma v ploze ZA uruje metody pouit oznaovn CE vrobk, kter se navrhuj podle pslunch EN Eurokd ( EN 1992-1-1 a EN 1992-1-2 a EN 1998-1). Pokud se naproti tomu v mst pouit vrobku pouvaj pro navrhovn z hlediska mechanick a/nebo porn odolnosti jin ustanoven ne EN Eurokdy, jsou podmnky pro pipojen oznaen CE k vrobku popsny v ZA.3.4.

Podle vnitnch pedpis CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavst nrodn normalizan organizace nsledujcch zem: Belgie, Bulharska, Bval jugoslvsk republiky Makedonie, esk republiky, Dnska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itlie, Kypru, Litvy, Lotyska, Lucemburska, Maarska, Malty, Nmecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, ecka, Slovenska, Slovinska, Spojenho krlovstv, panlska, vdska, vcarska a Turecka.

vod

Hodnocen shody podle tto normy se vztahuje na hotov prefabrikovan betonov prvky dodvan na trh a pokrv vechny vrobn postupy ve vrobnm zvod.

Pravidla pro nvrh a porn odolnost jsou popsna v normch EN 1992-1-1 a EN 1992-1-2. V ppad poteby jsou pravidla dodaten doplnna.

Tato norma obsahuje v 4.3.3 a 4.3.4 zvltn ustanoven, ze kterch vyplv pouit pravidel stanovench v EN 1992-1-1, EN 1998-1 a EN 1992-1-2. Pouit tchto ustanoven se shoduje s nvrhem nosn konstrukce podle EN 1992-1-1 a EN 1992-1-2.

1 Pedmt normy

Tato evropsk norma uruje poadavky, zkladn funkn kritria a hodnocen shody pro tyov prefabrikovan prvky (napklad sloupy, trmy a prvky rm) vyroben ze elezovho nebo pedpjatho obyejnho nebo lehkho betonu, kter se pouvaj pro nosn sti budov a ostatn stavebn konstrukce, s vjimkou most.

Tato norma uvd terminologii, poadovan technick vlastnosti, tolerance, odpovdajc fyzikln vlastnosti, zkuebn metody a hlediska dopravy a monte.

Tato norma nezahrnuje nosnost, kter je urena na zklad zkouek.

Tato norma nezahrnuje peklady o dlce do 4,5 m pouvan ve zdivu.

Konec nhledu - text dle pokrauje v placen verzi SN.