ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.120; 91.060.50 Červenec 2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost –
Část 2-103: Zvláštní požadavky na pohony bran, dveří a oken

ČSN
EN 60335-2-103
ed. 2

36 1050

mod IEC 60335-2-103:2006 + IEC 60335-2-103:2006/A1:2010

Household and similar electrical appliances – Safety –
Part 2-103: Particular requirements for drives for gates, doors and windows

Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité –
Partie 2-103: Règles particulières pour les motorisations de portails, portes et fenêtres

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke –
Teil 2-103: Besondere Anforderungen für Antriebe für Tore, Türen und Fenster

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60335-2-103:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60335-2-103:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-09-29 se nahrazuje ČSN EN 60335-2-103 (36 1045) z března 2004, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60335-2-103:2015 dovoleno do 2017-09-29 používat dosud platnou ČSN EN 60335-2-103 (36 1045) z března 2004.

Změny proti předchozí normě

Norma byla přepracována v souladu s přejímanou evropskou normou. Změny jsou uvedeny v předmluvě k EN.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60068-2-52 zavedena v ČSN EN 60068-2-52 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2: Zkoušky – Zkouška Kb: Cyklická zkouška solnou mlhou (roztok chloridu sodného)

IEC 60825-1:2007 zavedena v ČSN EN 60825-1 ed. 2:2008 (36 7750) Bezpečnost laserových zařízení – Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky

EN 16005:2012 zavedena v ČSN EN 16005:2013 (74 7040) Motoricky ovládané dveře – Bezpečnost při používání – Požadavky a zkušební metody

EN 12978 zavedena v ČSN EN 12978 + A1 (74 7032) Vrata – Bezpečnostní zařízení pro motoricky ovládaná vrata – Požadavky a zkušební metody

Souvisící ČSN

ČSN EN 60335-1 ed. 3:2012 (36 1050) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60335-2-95 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-95: Zvláštní požadavky na pohony pro svisle pohyblivá garážová vrata pro domovní použití

ČSN EN 60335-2-97 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-97: Zvláštní požadavky na pohony rolet, markýz, žaluzií a podobných zařízení

ČSN EN 12101-2 (38 9700) Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 2: Technické podmínky pro odtahové zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Porovnání s IEC 60335-2-103:2006 a IEC 60335-2-103:2006/A1:2010

Tato evropská norma přejímá IEC 60335-2-103:2006 a její změnu A1:2010 s modifikacemi.

Modifikace oproti normě IEC jsou vyznačeny svislou čarou po levém okraji textu.

Zapracovaná změna A1 je vyznačena svislou čarou na pravém okraji textu.

Informativní údaje z IEC 60335-2-103:2006

Tuto část mezinárodní normy IEC 60335 vypracovala technická komise IEC/TC 61 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání publikované v roce 2002. Je jeho technickou revizí.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:  

FDIS

Zpráva o hlasování

61/3002/FDIS

61/3076/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60335 se společným názvem Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Následující odchylky platí v uvedených zemích.

Informativní údaje z IEC 60335-2-103:2006/A1:2010

Tuto změnu vypracovala technická komise IEC/TC 61 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

Text této změny se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

61/4048/FDIS

61/4078/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této změny lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Komise rozhodla, že obsah této změny a základní publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (2006/42/EC) ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., ze dne 21. dubna 2008, kterým se stanovují technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad původního znění ustanovení
IEC 60335-2-103:2006 a IEC 60335-2-103:2006/A1:2010 modifikované EN 60335-2-103:2015.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Petr Voda, Hlinsko v Čechách, IČ 65706501, Ing. Petr Voda

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Kralevičová

 

EVROPSKÁ NORMA EN 60335-2-103
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Leden 2015

ICS 13.120; 91.060.50 Nahrazuje EN 60335-2-103:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost –
Část 2-103: Zvláštní požadavky na pohony bran, dveří a oken
(IEC 60335-2-103:2006, modifikovaná + A1:2010, modifikovaná)

Household and similar electrical appliances – Safety –
Part 2-103: Particular requirements for drives for gates, doors and windows
(IEC 60335-2-103:2006, modified + A1:2010, modified) 

Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité –
Partie 2-103: Règles particulières pour
les motorisations de portails, portes et fenêtres
(IEC 60335-2-103:2006, modifiée + A1:2010,
modifiée)

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke –
Teil 2-103: Besondere Anforderungen für Antriebe für Tore, Türen und Fenster
(IEC 60335-2-103:2006, modifiziert + A1:2010, modifiziert)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2014-09-29. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 60335-2-103:2015 E

Předmluva

Tento dokument (EN 60335-2-103:2015) sestává z textu IEC 60335-2-103:2006 + A1:2010, který vypracovala technická komise IEC/TC 61 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely společně se společnými modifikacemi vypracovanými CLC/TC 61 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

Jsou stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2015-09-29

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2017-09-29

Tento dokument nahrazuje EN 60335-2-103:2003 a A11:2009.

Hlavní změny v porovnání s EN 60335-2-103:2003 + A11:2009 jsou následující. Malé změny nejsou uvedeny.

Tato část 2 se musí používat společně s EN 60335-1:2012.

POZNÁMKA 1 Jestliže je v této normě uvedena „část 1“, odkazuje to na EN 60335-1.

Tato část 2 doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly EN 60335-1 tak, aby ji převedla na evropskou normu: Bezpečnostní požadavky na pohony bran, dveří a oken.

Kde určitý článek části 1 není v této části 2 uveden, platí článek z části 1, pokud jej lze použít. Kde tato norma uvádí „doplnění“, „změna“ nebo „náhrada“, chápe se to jako doplnění, změna nebo náhrada k publikované EN části 2, pokud úvodní věta nezmiňuje část 1.

POZNÁMKA 2 Je použit následující číslovací systém:

POZNÁMKA 3 Jsou použity následující typy písma:

Slova v textu vytištěná tučně jsou definovaná v kapitole 3. Jestliže se definice týká přídavného jména, jsou přídavné jméno a připojené podstatné jméno také vytištěny tučně.

Kapitoly, články, poznámky, tabulky, obrázky a přílohy, které jsou doplněny ke kapitolám, článkům, poznámkám, tabulkám, obrázkům a přílohám v IEC 60335-2-103:2006 + A1:2010, mají před označením písmeno Z.

CENELEC upozorňuje na skutečnost, že se prohlašuje, že splnění požadavků tohoto dokumentu může vést k použití patentu týkajícího se systémů ochrany proti zachycení definovaných v 3.107 a konkrétní funkci pro vyřazení z činnosti systému ochrany proti zachycení při poruše, jak je popsáno v 19.11.2 a 22.107.

CENELEC nezaujímá žádné stanovisko týkající se evidence, platnosti a předmětu tohoto patentového práva.

Držitel tohoto patentového práva ujistil CENELEC, že je ochoten se dohodnout na rozumných a nediskriminačních termínech a podmínkách používání po celém světě. V tomto směru je držitel tohoto patentového práva registrován IEC. Informace je možné získat u:

The Chamberlain Group Inc.

845 Larch Avenue

Elmhurst, IL 60126

USA

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu, který byl CENELEC udělen Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu, a zahrnuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZZ, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60335-2-103:2006 + A1:2010 byl schválen CENELEC jako evropská norma se schválenými společnými modifikacemi.

Obsah

Strana

Úvod 9

1 Rozsah platnosti 10

2 Citované dokumenty 11

3 Termíny a definice 11

4 Obecný požadavek 12

5 Obecné podmínky pro zkoušky 12

6 Třídění 13

7 Značení a návody 13

8 Ochrana před přístupem k živým částem 16

9 Rozběh elektromechanických spotřebičů 16

10 Příkon a proud 16

11 Oteplení 16

12 Neobsazeno 17

13 Unikající proud a elektrická pevnost při pracovní teplotě 17

14 Přechodná přepětí 17

15 Odolnost proti vlhkosti 17

16 Unikající proud a elektrická pevnost 17

17 Ochrana transformátorů a přidružených obvodů proti přetížení 17

18 Trvanlivost 17

19 Abnormální činnost 17

20 Stabilita a mechanická nebezpečí 18

21 Mechanická pevnost 18

22 Konstrukce 18

23 Vnitřní spojování 19

24 Součásti 19

25 Připojení k síti a vnější pohyblivé přívody 19

26 Svorky pro vnější vodiče 19

27 Ochranné spojení se zemí 19

28 Šrouby a spoje 19

29 Vzdušné vzdálenosti, povrchové cesty a pevná izolace 20

30 Odolnost proti teplu a hoření 20

31 Odolnost proti korozi 20

32 Záření, toxicita a podobná nebezpečí 20

Přílohy 23

Příloha AA (normativní) Pohony pro dveře používané v nouzových trasách a nouzových východech 23

Bibliografie 24

Příloha ZAA (normativní) Stabilita a mechanická nebezpečí pohonů oken 25

Příloha ZBB (normativní) Stabilita a mechanická nebezpečí pohonů dveří 29

Příloha ZCC (normativní) Stabilita a mechanická nebezpečí pohonů vodorovných a svislých bran, vrat a garážových vrat 33

Příloha ZC (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace 38

Příloha ZE (informativní) Specifické doplňující požadavky na spotřebiče a stroje určené pro komerční použití 39

Příloha ZZ (informativní) Pokrytí základních požadavků směrnice 2006/42/ES 40

Obrázek 101 – Příklady poháněných částí 21

Obrázek 102 – Neaktivní oblasti podlahy podložek citlivých na tlak 22

Obrázek ZBB.1 – Bezpečnostní vzdálenosti pro pohyb otevírání výklopných dveří 32

Úvod

Při návrhu této mezinárodní normy se předpokládalo, že realizace jejího nařízení je svěřena příslušným kvalifikovaným a zkušeným osobám.

Tato norma respektuje mezinárodně uznávanou úroveň ochrany před úrazem elektrickým proudem, mechanickým a tepelným nebezpečím, nebezpečím požáru a záření u spotřebičů, které jsou v činnosti jako při normálním používání, a bere přitom v úvahu návod výrobce. Tato norma také pokrývá abnormální situace, které se mohou očekávat v praxi, a bere v úvahu způsob, jakým může elektromagnetický jev ovlivnit bezpečnou činnost spotřebičů.

Tato norma bere v úvahu, pokud je to možné, požadavky IEC 60364 tak, aby byla kompatibilní s těmito elektroinstalačními předpisy, pokud se spotřebič připojuje k napájecí síti. Národní elektroinstalační předpisy se však mohou lišit.

Pokud jsou funkce spotřebiče pokryty různými částmi 2 IEC 60335, platí příslušná část 2 pro každou funkci zvlášť, pokud je to použitelné. Pokud je to použitelné, bere se do úvahy vliv jedné funkce na druhou.

Pokud norma části 2 nezahrnuje doplňující požadavky vztahující se k nebezpečím, o nichž pojednává část 1, platí část 1.

POZNÁMKA 1 To znamená, že technické komitéty zodpovědné za normy části 2 určily, že pro příslušný spotřebič není nutné mimo obecných požadavků specifikovat zvláštní požadavky.

Tato norma je normou skupiny výrobků zabývající se bezpečností spotřebičů a má přednost před horizontálními a generickými normami se stejným předmětem normy.

POZNÁMKA 2 Horizontální a generické normy zahrnující nebezpečí není možné použít, protože byly vzaty v úvahu při vypracování obecných a zvláštních požadavků pro soubor norem IEC 60335. Například v případě požadavků na teplotu povrchů mnoha spotřebičů není možné k části 1 nebo k normám části 2 použít generické normy pro horké povrchy, jako je ISO 13732-1.

Spotřebič, který vyhovuje textu této normy, nemusí být považován za vyhovující bezpečnostním principům této normy, pokud se při zkouškách zjistí, že má jiné vlastnosti, které zhoršují úroveň bezpečnosti zahrnuté v těchto požadavcích.

Spotřebič z odlišných materiálů nebo s odlišnými typy konstrukce, než jsou materiály a konstrukce uvedené v požadavcích této normy, může být zkoušen podle těchto požadavků, a pokud se zjistí, že je s nimi v podstatě ve shodě, považuje se za vyhovující této normě.

Tato evropská norma byla vypracována pro poskytnutí prostředků pro splnění základních bezpečnostních požadavků Směrnice na strojní zařízení 2006/42/ES. Na výrobky spadající do rozsahu působnosti této normy se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU.

Příslušné požadavky přílohy ZE z části 1 byly zapracovány do textu této části 2.

Proto splnění požadavků EN 60335-1 a této části 2 uvádí předpoklad shody výrobku se Základními zdravotními a bezpečnostnímu požadavky (EHSR) směrnice 2006/42/ES, jak jsou stanoveny v příloze ZZ.

Pohony dodávané na trh jako stroje mohou být instalovány konečným uživatelem. Požadavky této normy rovněž pokrývají předvídatelné nesprávné použití elektricky poháněných vodorovně a svisle pohyblivých vrat a dveří pro pěší použití jakož i pro vozidla, garážová vrata a okna.

Pohony dodávané na trh jako neúplné stroje by neměly být instalovány konečným uživatelem. V případě neúplných strojů by měl být uveden odkaz na specifické postupy Směrnice na strojní zařízení 2006/42/ES.

1 Rozsah platnosti

Tato kapitola z části 1 se nahrazuje takto.

Tato evropská norma se zabývá bezpečností elektrických pohonů pro vodorovně a svisle pohyblivé brány, dveře, garážová vrata a okna pro domácnost a podobné účely, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u jednofázových pohonů a 480 V u ostatních pohonů. Zabývá se také nebezpečími souvisícími s pohybem těchto elektricky poháněných bran, dveří, garážových vrat a oken.

POZNÁMKA Z101 V rozsahu platnosti této normy jsou také pohony napájené z baterií a jiné pohony na stejnosměrný proud.

POZNÁMKA Z102 Příklady umístění, kde mohou být také brány, dveře, garážová vrata a okna použita v prostředí domácnosti uživateli, kteří nejsou experty:

POZNÁMKA Z103 Domácnost zahrnuje byt a s ním spojené budovy, zahradu apod.

V rozsahu platností této normy jsou také pohony, které jsou součástí elektricky poháněných dveří, bran, oken a garážových vrat a které jsou určeny pro používání proškolenými uživateli v lehkém průmyslu a v zemědělství. 

POZNÁMKA Z104 Příklady pohonů, které jsou v rozsahu platnosti této normy, jsou pohony pro

Příklady jsou znázorněny na obrázku 101.

POZNÁMKA Z105 Pohony mohou být dodány s poháněnou částí.

POZNÁMKA Z106 V rámci této normy jsou termíny pohon a spotřebič navzájem zaměnitelné.

V možné míře pojednává tato norma o běžných nebezpečích představovaných pohony, se kterými se setkávají všechny osoby v místě instalace a jeho okolí. Obecně však nebere v úvahu:

Připouští se, že těžce hendikepovaní lidé mohou mít potřeby mimo úroveň stanovenou touto normou.

POZNÁMKA Z107 Upozorňuje se na skutečnost, že v mnoha zemích jsou předepsány další požadavky národními úřady odpovědnými za bezpečnost práce a podobnými úřady.

POZNÁMKA Z108 Upozorňuje se na skutečnost, že na pohony pro dveře používané v nouzových trasách a nouzových východech platí další požadavky uvedené v EN 16005.

POZNÁMKA Z109 Tato norma neplatí pro pohony

POZNÁMKA Z110 Tato norma neplatí pro pohyb dveří, kde je takovýto pohyb odvozen výlučně od akumulované mechanické energie.

Tato evropská norma se nezabývá žádnými specifickými požadavky na hluk vyzařovaný z těchto pohonů, protože ge-
nerovaný hluk se nepovažuje za nebezpečí. Tudíž se hladina emise akustického tlaku LpA považuje za LpA ≤ 70 dB (A).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.