ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.100.01 Srpen 2015

Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou
pro vyměnitelné břitové destičky –
Část 1: Obecný přehled, souvztažnost a stanovení rozměrů

ČSN
ISO 5610-1

22 3807

 

Tool holders with rectangular shank for indexable inserts –
Part 1: General survey, correlation and determination of dimensions

Porte-plaquette à queue rectangulaire pour plaquettes amovibles –
Partie 1: Vue d'ensemble, corrélation et détermination des dimensions

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 5610-1:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 5610-1:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 5610-1 (22 3807) ze srpna 2011.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti původnímu vydání byla tato norma technicky revidována.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 3002-1 zavedena v ČSN ISO 3002-1 (22 0011) Rezné nástroje. Základné veličiny při rezaní a brúsení Časť 1: Geometria aktívnej časti rezných nástrojov. Základné termíny, súradnicové sústavy, nástroje a pracovné úhly, lamače triesky

ISO 5608 nezavedena

ISO 5610-2 zavedena v ČSN ISO 5610-2 (22 3807) Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky – Část 2: Druh A

ISO 5610-3 zavedena v ČSN ISO 5610-3 (22 3807) Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky – Část 3: Druh B

ISO 5610-4 zavedena v ČSN ISO 5610-4 (22 3807) Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky – Část 4: Druh D

ISO 5610-5 zavedena v ČSN ISO 5610-5 (22 3807) Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky – Část 5: Druh F

ISO 5610-6 zavedena v ČSN ISO 5610-6 (22 3807) Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky – Část 6: Druh G

ISO 5610-7 zavedena v ČSN ISO 5610-7 (22 3807) Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky – Část 7: Druh J

ISO 5610-8 zavedena v ČSN ISO 5610-8 (22 3807) Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky – Část 8: Druh K

ISO 5610-9 zavedena v ČSN ISO 5610-9 (22 3807) Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky – Část 9: Druh L

ISO 5610-10 zavedena v ČSN ISO 5610-10 (22 3807) Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky – Část 10: Druh N

ISO 5610-11 zavedena v ČSN ISO 5610-11 (22 3807) Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky – Část 11: Druh R

ISO 5610-12 zavedena v ČSN ISO 5610-12 (22 3807) Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky – Část 12: Druh S

ISO 5610-13 zavedena v ČSN ISO 5610-13 (22 3807) Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky – Část 13: Druh T

ISO 5610-14 zavedena v ČSN ISO 5610-14 (22 3807) Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky – Část 14: Druh H

ISO 5610-15 zavedena v ČSN ISO 5610-15 (22 3807) Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky – Část 15: Druh V

Vypracování normy

Zpracovatel: ČVUT FSTROJ Praha, IČ 68407700, Ing. Jaroslav Skopal, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 74 Nářadí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Klíma

MEZINÁRODNÍ NORMA

Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné ISO 5610-1
břitové destičky – Druhé vydání
Část 1: Obecný přehled, souvztažnost a stanovení rozměrů 2014-09-01

ICS 25.100.01

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Přehled 7

4 Rozměry 10

4.1 Průřez a délka l1 10

4.2 Délka hlavy l2 11

4.3 Rozměr f 11

5 Stanovení rozměrů 12

5.1 Špička ostří 12

5.2 Poloměr špičky rε vzorové vyměnitelné břitové destičky 14

5.3 Délka l1 15

5.4 Rozměr f 15

5.5 Výška h1 15

5.6 Tolerance 15

5.7 Rozměr a 15

5.8 Korekční hodnoty x a y 16

Příloha A (informativní) Vztah mezi označením v ISO 5610 (soubor) a ISO/TS 13399-2 a ISO/TS 13399-3 19

Bibliografie 20

 


 

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2014

Veškerá práva vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně pořizování fotokopií nebo zveřejnění na internetu nebo intranetu,
bez předchozího písemného svolení. O písemné svolení lze požádat buď přímo ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: Foreword – Supplementary information

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 29 Nářadí, subkomise SC 9 Nástroje s definovanými břity.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 5610-1:2010), které obsahuje menší revizi.

ISO 5610 sestává z následujících částí se společným názvem Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky:

1 Předmět normy

Tato část ISO 5610 specifikuje nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky a specifikuje jejich druh s ohledem na jejich rozměry podle ISO 5610-2, ISO 5610-3, ISO 5610-4, ISO 5610-5, ISO 5610-6, ISO 5610-7, ISO 5610-8, ISO 5610-9, ISO 5610-10, ISO 5610-11, ISO 5610-12, ISO 5610-13, ISO 5610-14 a ISO 5610-15.

Tyto nástrojové držáky jsou především určeny pro vyměnitelné břitové destičky vyrobené ze slinutého karbidu, keramiky nebo jiných řezných materiálů, které se upínají a používají pro soustružnické operace. Tato část ISO 5610 je všeobecná a je určena k použití s ISO 5610-2, ISO 5610-3, ISO 5610-4, ISO 5610-5, ISO 5610-6, ISO 5610-7, ISO 5610-8, ISO 5610-9, ISO 5610-10, ISO 5610-11, ISO 5610-12, ISO 5610-13, ISO 5610-14
a ISO 5610-15.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.