ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.110; 71.020; 75.020 Září 2015

Schémata pro chemický a petrochemický průmysl –
Část 1: Specifikace schémat

ČSN
EN ISO 10628-1

01 3010

idt ISO 10628-1:2014

Diagrams for the chemical and petrochemical industry –
Part 1:Specification of diagrams

Schémas de procédé pour l’industrie chimique et pétrochimique –
Partie 1: Spécification des schémas de procédé

Schemata für die chemische und petrochemische Industrie –
Teil 1: Spezifikation der Schemata

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10628-1:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 10628-1:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 128 (soubor) zaveden v ČSN ISO 128 (01 3114) Technické výkresy – Pravidla zobrazování

ISO 7200 zavedena v ČSN EN ISO 7200 (01 3113) Technická dokumentace – Údaje v popisových polích
a záhlavích dokumentů

ISO 10209 zavedena v ČSN EN ISO 10209 (01 3101) Technická dokumentace – Slovník – Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci

ISO 14617 (soubor) zaveden v ČSN ISO 14617 (01 3630) Grafické značky pro schémata

ISO 15519 nezavedena

ISO 80000-1 zavedena v ČSN ISO 80000-1 (01 1300) Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně

IEC 62424:2008 zavedena v ČSN EN 62424:2010 (18 0415) Znázornění v technice řízení procesů – Požadavky v P&ID a PCE-CAE

Vypracování normy

Zpracovatel: ČVUT FSTROJ Praha, IČ 68407700, Ing. Jaroslav Skopal, CSc., Ladislav Pešička

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Klíma

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 10628-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Leden 2015

ICS 01.110; 71.020; 75.020 Nahrazuje EN ISO 10628:2000

Schémata pro chemický a petrochemický průmysl –
Část 1: Specifikace schémat
(ISO 10628-1:2014)

Diagrams for the chemical and petrochemical industry –
Part 1: Specification of diagrams
(ISO 10628-1:2014) 

Schémas de procédé pour l’industrie chimique
et pétrochimique –
Partie 1: Spécification des schémas de procédé
(ISO 10628-1:2014)

Schemata für die chemische und petrochemische Industrie –
Teil 1: Spezifikation der Schemata
(ISO 10628-1:2014)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-08-16.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 10628-1:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 10628-1:2015) vypracovala technická komise ISO/TC 10 Technická dokumentace produktu ve spolupráci s CCMC.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 10628:2000.

Podle CEN-CENELEC jsou národní normalizační organizace následujících zemí povinny zavést tuto evropskou normu: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Bývalá
jugoslávská republika Makedonie, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva,
Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko,
Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Velká Británie.

Oznámení o schválení

Text ISO 10628-1:2014 byl schválen CEN jako EN ISO 10628-1:2015 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Klasifikace, informační obsah a prezentace schémat toku 6

4.1 Obecně 6

4.2 Bloková schéma 7

4.3 Schéma toku procesu 7

4.4 Schéma potrubí a přístrojů (P&ID) 8

5 Pravidla navrhování 9

5.1 Obecně 9

5.2 Úprava schéma toku 9

5.3 Připojení čar 9

5.4 Nápis 11

5.5 Měřítko 12

5.6 Omezení 12

Příloha A (informativní) Příklady schémat toku pro proces provozu 13

Bibliografie 19

1 Předmět normy

Tato část ISO 10628 specifikuje klasifikaci, obsah a znázornění schémat toku. Kromě toho stanoví pravidla pro kreslení schémat toku pro chemický a petrochemický průmysl.

Tato mezinárodní norma neplatí pro elektrotechnická schémata. Tato část ISO 10628 je společnou aplikací normy ISO 15519.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.